Nápověda

Český ekumenický překlad

— Ása, vítěz nad núbijským Zerachem - Také král Ása se přidržuje Hospodina. Vítězí nad přesilou núbijských vetřelců.

1  Ása činil to, co bylo dobré a správné v očích Hospodina, jeho Boha.
2  Odstranil cizí oltáře a posvátná návrší, roztříštil posvátné sloupy a pokácel posvátné kůly.
3  Judovi poručil, aby se dotazoval Hospodina, Boha svých otců, a plnil zákon a přikázání.
4  Ze všech judských měst odstranil posvátná návrší a kadidlové oltáříky. Za něho žilo království v míru.
5  V Judsku stavěl opevněná města, neboť země žila v míru. Žádná válka se v těch letech proti němu nevedla. Hospodin mu dopřál klidu.
6  Ása řekl Judovi: „Vystavějme tato města, obežeňme je hradbami s věžemi, vraty a závorami, dokud je naše země v klidu. Dotazovali jsme se Hospodina, našeho Boha, dotazovali jsme se ho a on nám dopřál klid na všech stranách.“ Stavěli tedy a dařilo se jim to.
7  Ása měl vojsko, tři sta tisíc mužů z Judy, nosících pavézy a oštěpy, dvě stě osmdesát tisíc z Benjamína, kteří nosili štíty a stříleli z luku. Všichni byli udatní bohatýři.
8  Proti nim vytáhl Kúšijec Zerach se statisícovým vojskem a třemi sty vozy; přitáhl až k Maréše.
9  Ása vytáhl proti němu. Seřadili se k bitvě v údolí Sefaty u Maréši.
10  Ása volal k Hospodinu, svému Bohu. Řekl: „Hospodine, jen ty jsi s to pomoci, postaví-li se mocný proti bezmocnému. Pomoz nám, Hospodine, náš Bože, neboť ty jsi naše opora. V tvém jménu jsme přitáhli proti tomuto davu. Hospodine, ty jsi náš Bůh, proti tobě člověk nic nezmůže!“
11  I porazil Hospodin Kúšijce před Ásou a před Judou. Kúšijci se dali na útěk.
12  Ása se svým lidem je pronásledoval až ke Geraru. Kúšijci padli, žádný z nich nevyvázl živ; byli rozdrceni před Hospodinem a před jeho táborem. Judejci odnesli velké množství kořisti.
13  Vybili všechna města v okolí Geraru, na něž dolehl strach z Hospodina. Vyloupili všechna města a bylo v nich velké množství lupu.
14  Vybili také stany chovatelů stád a pobrali mnoho ovcí a velbloudů. Pak se vrátili do Jeruzaléma.
© 2019 ERF Medien