Nápověda

Český ekumenický překlad

— Kněžské třídy - Kněžstvo je rozděleno do dvaceti čtyř služebních tříd. Seznam ostatních Léviovců.

1  Třídy synů Áronových: Synové Áronovi byli Nádab, Abíhú, Eleazar a Ítamar.
2  Nádab a Abíhú zemřeli dříve než jejich otec a neměli syny. Jako kněží sloužili Eleazar a Ítamar.
3  David i Sádok ze synů Eleazarových a Achímelek ze synů Ítamarových je rozdělili do služeb podle jejich povolání.
4  Ukázalo se, že synové Eleazarovi jsou co do počtu předních mužů četnější než synové Ítamarovi. Podle toho je rozdělili: předních mužů ze synů Eleazarových bylo podle otcovských rodů šestnáct, synů Ítamarových podle otcovských rodů osm.
5  Rozdělili je navzájem losem, neboť předáci svatyně a předáci Boží měli být ze synů Eleazarových a ze synů Ítamarových.
6  Písař z Léviho rodu Šemajáš, syn Netaneelův, sepsal lévijce před králem a předáky, před knězem Sádokem a Achímelekem, synem Ebjátarovým, a předními z otcovských rodů kněžských a lévijských. Jeden rod byl určen Eleazarovi a ještě jeden, jiný byl určen Ítamarovi.
7  První los padl na Jójaríba, druhý na Jedajáše,
8  třetí na Charima, čtvrtý na Seórima,
9  pátý na Malkijáše, šestý na Mijamína,
10  sedmý na Kósa, osmý na Abijáše,
11  devátý na Jéšuu, desátý na Šekanjáše,
12  jedenáctý na Eljašíba, dvanáctý na Jakíma,
13  třináctý na Chupu, čtrnáctý na Ješebába,
14  patnáctý na Bilgu, šestnáctý na Iméra,
15  sedmnáctý na Chezíra, osmnáctý na Pisesa,
16  devatenáctý na Petachjáše, dvacátý na Jechezkéla,
17  jedenadvacátý na Jakína, dvaadvacátý na Gamúla,
18  třiadvacátý na Delajáše, čtyřiadvacátý na Maazjáše.
19  Toto jsou povolaní do služby, aby vstupovali do Hospodinova domu podle svého řádu za dozoru svého otce Árona, jak mu jej přikázal Hospodin, Bůh Izraele.
20  Ostatní Léviovci: ze synů Amrámových Šúbael, ze synů Šúbaelových Jechdejáš.
21  Za Rechabjáše: přední ze synů Rechabjášových Jišijáš.
22  Za Jishára: Šelomót, ze synů Šelomótových Jachat.
23 Synové Jerijášovi: Amarjáš byl druhý, Jachazíel třetí, Jekameám čtvrtý.
24  Synové Uzíelovi: Míka. Ze synů Míkových: Šamír.
25  Bratr Míkův byl Jišijáš. Ze synů Jišijášových Zekarjáš.
26  Synové Merarího: Machlí a Muší, synové jeho syna Jaazijáše.
27  Synové Merarího: za Jaazijáše jeho syn a Šóham, Zakúr a Ibrí.
28  Za Machlího Eleazar, ale ten neměl syny.
29  Za Kíše synové Kíšovi, Jerachmeel.
30  Synové Mušího: Machlí, Eder a Jerimót. To jsou Léviovci podle svých otcovských rodů.
31  Ty rovněž vylosovali, předního stejně jako nejmladšího bratra, aby byli po boku svým bratřím, synům Áronovým, před králem Davidem i před Sádokem a Achímelekem a předními muži z otcovských rodů kněžských a lévijských.
© 2019 ERF Medien