Nápověda

Český ekumenický překlad

— Rozdělení lévijců - Výčet lévijců, rozdělení podle jednotlivých tříd a přidělení do služby.

1  Když David zestárl a byl sytý dnů, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna.
2  Shromáždil všechny izraelské velitele, kněze a lévijce.
3  Lévijci byli sečteni od třicetiletých výše; seznam jednotlivců činil třicet osm tisíc mužů.
4  Z nich bylo čtyřiadvacet tisíc pověřeno dohledem nad dílem domu Hospodinova, šest tisíc bylo správci a soudci,
5  čtyři tisíce vrátnými a čtyři tisíce oslavovaly Hospodina na nástroje, které dal k oslavování Hospodina udělat.
6  David je rozdělil do tříd
7  podle Geršóna, Kehata a Merarího, synů Léviho. Ke Geršónovi patří Laedán a Šimeí.
8  Synové Laedánovi byli tři: přední byl Jechíel, pak Zétam a Jóel.
9  Synové Šimeího: Šelomít, Chazíel a Háran. Ti tři byli v Laedánových rodech přední.
10  Synové Šimeího: Jachat, Zína, Jeúš a Bería. To byli čtyři synové Šimeího.
11  Jachat byl přední, Zína druhý; Jeúš a Bería neměli mnoho synů, byli tedy v jednom rodovém soupisu.
12  Synové Kehatovi byli čtyři: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel.
13  Synové Amrámovi: Áron a Mojžíš. Áron byl oddělen, aby střežil svatost velesvatyně, on i jeho synové, aby pálil před Hospodinem kadidlo a přisluhoval mu a navěky v jeho jménu udílel požehnání.
14  Mojžíš byl muž Boží. Jeho synové byli jmenováni s kmenem Léviho.
15  Synové Mojžíšovi byli Geršóm a Elíezer.
16  Synové Geršómovi: přední Šebúel.
17  Synové Elíezerovi: přední Rechabjáš. Elíezer neměl jiné syny, zato synové Rechabjášovi se velmi rozmnožili.
18  Synové Jishárovi: přední Šelomít.
19  Synové Chebrónovi: přední Jerijáš, druhý Amarjáš, třetí Jachazíel, čtvrtý Jekameám.
20  Synové Uzíelovi: přední Míka, druhý Jišijáš.
21  Synové Merarího: Machlí a Muší. Synové Machlího: Eleazar a Kíš.
22  Eleazar zemřel, aniž měl syny; měl jen dcery. Vzali si je jejich bratranci, synové Kíšovi.
23  Synové Mušího byli tři: Machlí, Eder a Jeremót.
24  To jsou Léviovci podle svých otcovských rodů, přední v rodech, povolaní do služby a zapsaní do jmenného seznamu podle jednotlivců, konající služebné dílo pro Hospodinův dům, a to od dvacetiletých výše.
25  David totiž řekl: „Hospodin, Bůh Izraele, dal svému lidu odpočinutí. Navěky bude přebývat v Jeruzalémě.
26  Lévijci už tedy nebudou nosit příbytek a všechno náčiní potřebné k jeho obsluze.“
27  Proto podle posledního Davidova rozkazu byli do seznamu zahrnuti Léviovci od dvacetiletých výše.
28  Byli dáni k ruce Áronovým synům, aby sloužili v Hospodinově domě, na jeho nádvořích a v komorách, aby dbali na čistotu všeho svatého a konali v Božím domě službu;
29  aby měli na starosti rovnání předkladných chlebů, bílou mouku pro přídavné oběti, oplatky nekvašených chlebů, pánve a mísy, různé odměrky a míry;
30  aby nastoupili každé ráno k vzdávání chval a oslavování Hospodina, a právě tak i večer;
31  aby před Hospodinem ustavičně přisluhovali při obětování zápalných obětí Hospodinu ve dnech odpočinku, o novoluních a v určených časech, a to v tom počtu, jak určuje jejich řád.
32  Konali strážní službu při stanu setkávání, strážní službu při svatyni a strážní službu u svých bratří, synů Áronových, při službě v domě Hospodinově.
© 2019 ERF Medien