Nápověda

Český ekumenický překlad

— Davidův rozmach - Chíramovo poselstvo. Synové, kteří se Davidovi narodili v Jeruzalémě.

1  Týrský král Chíram poslal k Davidovi posly; poslal mu cedrové dřevo, zedníky a tesaře, aby mu postavili dům.
2  David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem, že jeho království bude kvůli jeho izraelskému lidu velice povzneseno.
3  David si v Jeruzalémě vzal další ženy a zplodil další syny a dcery.
4  Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamúa a Šóbab, Nátan a Šalomoun,
5  Jibchár, Elíšua a Elpelet,
6  Nógah, Nefeg a Jafía,
7  Elíšama, Beeljáda a Elífelet.

— Vítězství nad Pelištejci - David se doptává Hospodina, jenž řídí jeho boje. Hospodin mu dává zvítězit nad Pelištejci.

8  Když Pelištejci uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, vytáhli všichni Pelištejci Davida hledat. David o tom uslyšel a vytáhl proti nim.
9  Pelištejci přitáhli a vpadli do doliny Refájců.
10 David se doptával Boha: „Mám proti Pelištejcům vytáhnout? Vydáš mi je do rukou?“ Hospodin mu odpověděl: „Vytáhni, vydám ti je do rukou!“
11  Vystoupili tedy do Baal-perasímu a tam je David pobil. David prohlásil: „Bůh jako prudké vody prolomil mým prostřednictvím řady mých nepřátel.“ Proto pojmenovali to místo Baal-perasím (to je Pán průlomu).
12  Pelištejci tam zanechali své bohy a David je dal spálit ohněm.
13  Pelištejci potom znovu vpadli do doliny.
14  David se opět doptával Boha. Bůh mu odpověděl: „Netáhni za nimi. Obejdi je a napadni je směrem od balzámovníků.
15  Jakmile uslyšíš v korunách balzámovníků šelest kroků, vyrazíš do boje, neboť Bůh vyjde před tebou a pobije tábor Pelištejců.“
16  David vykonal, co mu Bůh přikázal. Pobili tábor Pelištejců od Gibeónu až do Gezeru.
17  David se stal proslulým ve všech zemích. Hospodin způsobil, že strach z něho dolehl na všechny národy.
© 2019 ERF Medien