Nápověda

Český ekumenický překlad

— Obyvatelé Jeruzaléma po návratu ze zajetí - Seznam navrátilců z babylónského zajetí, kteří se usadili v Jeruzalémě.

1  Všichni z Izraele byli zapsáni do seznamu rodů. Zde jsou ti, kdo byli zapsáni do Knihy králů izraelských. Juda pro svou zpronevěru byl přestěhován do Babylónu.
2  Kdo dříve sídlili v městech svého trvalého vlastnictví, Izrael, kněží, levité a chrámoví nevolníci,
3  pocházející z Judovců, Benjamínovců, Efrajimovců a Manasesovců, sídlili nyní v Jeruzalémě:
4  Útaj, syn Amíhuda, syna Omrího, syna Imrího, syna Baního ze synů Peresa, syna Judova.
5  Ze Šíloanů Asajáš, prvorozený, a jeho synové.
6  Ze synů Zerachových Jeúel a jejich bratří, celkem šest set devadesát.
7 Ze synů Benjamínových Salú, syn Mešuláma, syna Hódavjáše, syna Hasenuova,
8  a Jibnejáš, syn Jeróchamův, a Éla, syn Uzího, syna Mikrího, a Mešulám, syn Šefatjáše, syna Reúela, syna Jibnijášova,
9  a jejich bratří podle rodopisů, celkem devět set padesát šest. Ti všichni muži byli náčelníci otcovských rodů.
10  Z kněží: Jedajáš, Jójaríb a Jakín,
11  Azarjáš, syn Chilkijáše, syna Mešuláma, syna Sádoka, syna Merajóta, syna Achítúba, představeného Božího domu.
12  Adajáš, syn Jeróchama, syna Pašchúra, syna Malkijášova, Maesaj, syn Adíela, syna Jachzéry, syna Mešuláma, syna Mešilemíta, syna Imérova,
13  a jejich bratří, náčelníci otcovských rodů, tisíc sedm set šedesát statečných bohatýrů pro služebné dílo Božího domu.
14  Z lévijců: Šemajáš, syn Chašúba, syna Azríkama, syna Chašabjáše ze synů Merarího.
15  Bakbakar, Chereš a Gálal, Matanjáš, syn Míky, syna Zikrího, syna Asafova.
16  Obadjáš, syn Šemajáše, syna Gálala, syna Jedútúnova, a Berekjáš, syn Ásy, syna Elkánova, bydlící ve dvorcích netófských.
17  Vrátní: Šalúm, Akúb, Talmón a Achíman a jejich bratří; Šalúm byl náčelníkem
18  a je až dosud při východní královské bráně. To jsou vrátní z táborů Léviovců.
19  Šalúm, syn Kóreho, syna Ebjásafa, syna Kórachova, a jeho bratří z rodu Kórachovců byli správci služebného díla a střežili prahy stanu; jejich otcové byli správci Hospodinova tábora a střežili vstup.
20  A Pinchas, syn Eleazarův, byl dříve jejich představeným; Hospodin byl s ním.
21  Zekarjáš, syn Mešelemjášův, byl vrátným při vchodu do stanu setkávání.
22  Všech prověřených vrátných prahů bylo dvě stě dvanáct. Byli zapsáni do seznamu rodů ve svých dvorcích. David a Samuel, vidoucí, je ustanovili k stálé službě.
23  Oni a jejich synové byli na stráži u bran domu Hospodinova, domu stanu.
24  Vrátní byli na čtyřech stranách: na východě, na západě, na severu a na jihu.
25  A jejich bratří měli přicházet ze svých dvorců vždy ve stanovené době, aby spolu s nimi sloužili po sedm dnů.
26  Tito byli ustanoveni k stálé službě: čtyři bohatýrští vrátní; byli to lévijci, byli správci komor a pokladů Božího domu.
27  Jiní ponocovali kolem Božího domu, neboť na nich bylo držet stráž a ráno co ráno otvírat.
28  Další měli na starosti služebné náčiní, v určitém počtu je přinášeli dovnitř a vynášeli ven.
29  Někteří měli pod dohledem náčiní a svaté předměty, bílou mouku, víno a olej, kadidlo a vonné látky.
30  Někteří kněžští synové mísili masti z vonných látek.
31  A Matitjáš z lévijců, prvorozený Kórachovce Šalúma, byl ustanoven k stálé službě u pánví.
32  Někteří Kehatovci, někteří z jejich bratří, měli na starosti rovnání předkladných chlebů, měli je připravovat vždycky v den odpočinku.
33  Toto jsou zpěváci, náčelníci lévijských rodů; dleli v komorách, uvolněni od jiných prací. Ve dne i v noci byli totiž v pohotovosti ke svému dílu.
34  Toto jsou náčelníci lévijských rodů podle rodopisů, náčelníci, kteří sídlili v Jeruzalémě.

— Rodokmen Saulův - Seznam Benjamínovců. Druhý výčet potomků krále Saula.

35  V Gibeónu sídlili: otec Gibeónu Jeíel, jeho žena se jmenovala Maaka
36  a jeho prvorozený syn Abdón, pak Súr, Kíš, Baal, Nér a Nádab,
37  Gedór a Achjó, Zekarjáš a Miklót.
38  Miklót pak zplodil Šimeama. Také ti sídlili naproti svým bratřím v Jeruzalémě se svými bratry.
39  Nér zplodil Kíše a Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jónatana a Malkíšúu a Abínádaba a Ešbaala.
40  Synem Jónatanovým byl Meríb-baal. Meríb-baal zplodil Míku.
41  Synové Míkovi: Pítón, Melek a Tachréa.
42  Achaz pak zplodil Jaeru, Jaera zplodil Alemeta, Azmáveta a Zimrího, Zimrí zplodil Mósu.
43  Mósa zplodil Bineu; jeho synem byl Refajáš, jeho synem byl Eleása, jeho synem byl Ásel.
44  Ásel měl šest synů. Toto jsou jejich jména: Azríkam, Bokrú, Jišmael, Šearjáš, Obadjáš a Chánan. Toto jsou synové Áselovi.
© 2019 ERF Medien