Nápověda

Český ekumenický překlad

POKOLENÍ BENJAMÍNOVO - — Od Benjamína k Saulovi - Seznam Benjamínovců, z nichž vzešel první izraelský král.

1  Benjamín zplodil Belu, svého prvorozeného, Ašbela jako druhého, Achracha jako třetího,
2  Nóchu jako čtvrtého a Ráfu jako pátého.
3  Synové Belovi byli: Adár, Géra, Abíhúd,
4  Abíšúa, Naamán, Achóach,
5  Géra, Šefúfan a Chúram.
6  A to jsou synové Echúdovi, náčelníci rodů obyvatel Geby, kteří je přestěhovali do Manachatu,
7  totiž Naamán, Achijáš a Géra; ten je přestěhoval; též zplodil Uzu a Achíchuda.
8  Šacharajim zplodil syny na Moábském poli poté, co propustil své ženy Chúšimu a Baaru;
9  se svou ženou Chodeší zplodil Jóbaba, Sibju, Méšu, Malkáma,
10  Jeúsa, Sakejáše a Mirmu; to jsou jeho synové, náčelníci rodů.
11  S Chúšimou zplodil Abítúba a Elpaala.
12  Synové Elpaalovi: Eber, Mišeám, Šemed – ten vybudoval Óno a Lód s vesnicemi –,
13  Bería a Šema; to jsou náčelníci rodů obyvatel Ajalónu; ti zahnali na útěk obyvatele Gatu.
14  Dále Achjó, Šášak a Jeremót,
15  Zebadjáš, Arad a Eder,
16  Míkael, Jišpa a Jócha, synové Beríovi,
17  Zebadjáš, Mešulám, Chizkí a Cheber,
18  Jišmeraj, Jizlía a Jóbab, synové Elpaalovi,
19  Jakím, Zikrí a Zabdí,
20  Elíenaj, Siletaj a Elíel,
21  Adajáš, Berajáš a Šimrat, synové Šimeího,
22  Jišpán, Eber a Elíel,
23  Abdón, Zikrí a Chánan,
24  Chananjáš, Élam a Antótijáš,
25 Jifdejáš a Penúel, synové Šášakovi,
26  Šamšeraj, Šecharjáš a Ataljáš,
27  Jaarešjáš, Elijáš a Zikrí, synové Jeróchamovi.
28  To jsou náčelníci rodů podle rodopisů, náčelníci, kteří sídlili v Jeruzalémě.

— Rod Saulův - Seznam Benjamínovců, sídlících v Gibeónu, předků a potomků krále Saula.

29  V Gibeónu pak sídlili: Otec Gibeónu, jeho žena se jmenovala Maaka
30  a jeho prvorozený syn Abdón, pak Súr, Kíš, Baal a Nádab,
31  Gedór, Achjó a Zeker.
32  Miklót zplodil Šimeu. Také ti sídlili naproti svým bratřím v Jeruzalémě, se svými bratry.
33  Nér zplodil Kíše, Kíš zplodil Saula, Saul zplodil Jónatana, Malkíšúu, Abínádaba a Ešbaala.
34  Synem Jónatanovým byl Meríb-baal. Meríb-baal zplodil Míku.
35  Synové Míkovi: Pítón, Melek, Taeréa a Achaz.
36  Achaz zplodil Jóadu, Jóada zplodil Alemeta, Azmáveta a Zimrího, Zimrí zplodil Mósu.
37  Mósa zplodil Bineu; jeho syn byl Ráfa, jeho synem Eleása a jeho synem Ásel.
38  Ásel měl šest synů. Toto jsou jejich jména: Azríkam, Bokrú, Jišmael, Šearjáš, Obadjáš a Chánan. Ti všichni jsou synové Áselovi.
39  Synové jeho bratra Ešeka: Úlam, jeho prvorozený, druhý Jeúš a třetí Elífelet.
40  Synové Úlamovi byli stateční bohatýři, lučištníci; měli mnoho synů a vnuků, celkem sto padesát. Ti všichni pocházeli ze synů Benjamínových.
© 2019 ERF Medien