Nápověda

Český ekumenický překlad

— Pokolení Isacharovo - Seznam Isacharovců a počet jejich bojovníků.

1  K synům Isacharovým patřil Tóla a Púa, Jašúb a Šimrón, tito čtyři.
2  Synové Tólovi: Uzí, Refajáš, Jeríel, Jachmaj, Jibsám a Šemúel, náčelníci otcovských rodů Tólových, stateční bohatýři, podle svých rodopisů; jejich počet za dnů Davidových činil dvacet dva tisíce šest set.
3  Synové Uzího: Jizrachjáš. Synové Jizrachjášovi: Míkael, Obadjáš, Jóel, Jišijáš, těch pět, všichni náčelníci.
4  Při nich bylo třicet šest tisíc mužů ve vojenských bojových houfech, podle svých rodopisů po otcovských rodech; měli totiž mnoho žen a synů.
5  A jejich bratří, statečných bohatýrů, po všech čeledích Isacharových bylo osmdesát sedm tisíc; všichni byli zapsáni do seznamů rodů.

— Pokolení Benjamínovo - Seznam Benjamínovců a počet jejich bojovníků.

6  Benjamín: Bela, Beker a Jedíael, tito tři.
7  A synové Belovi: Esbón, Uzí, Uzíel, Jerimót a Írí, těchto pět, náčelníci otcovských rodů, stateční bohatýři; do seznamu rodů jich bylo zapsáno dvacet dva tisíce třicet čtyři.
8  Synové Bekerovi: Zemíra, Jóaš, Elíezer, Eljóenaj, Omrí, Jeremót, Abijáš, Anatót a Alemet; tito všichni jsou synové Bekerovi.
9  Do seznamu rodů, podle svých rodopisů byli zapsáni jako náčelníci otcovských rodů, stateční bohatýři, celkem dvacet tisíc dvě stě.
10  Synové Jedíaelovi: Bilhán. A synové Bilhánovi: Jeúš, Binjamín, Ehúd, Kenaana, Zétan, Taršíš a Achíšachar.
11  Tito všichni jsou synové Jedíaelovi, podle náčelníků rodů, stateční bohatýři, sedmnáct tisíc dvě stě těch, kteří byli schopní k vojenské službě a vycházet do boje.
12  Synové Írovi: Šupím a Chupím. Synové Achérovi: Chuším.

— Pokolení Neftalího a předjordánská část Manasesova - Seznam Neftalíovců a druhé části Manasesovců a jména několika pramatek.

13  Synové Neftalího: Jachasíel, Gúní, Jeser a Šalúm, synové Bilhy.
14  Synové Manasesovi: Asríel, kterého mu porodila jeho žena; jeho aramejská ženina porodila Makíra, otce Gileádova.
15  A Makír vzal ženu pro Chupíma a Šupíma; jméno jeho sestry bylo Maaka. Jméno druhorozeného bylo Selofchad; a Selofchad měl jen dcery.
16  Maaka, žena Makírova, porodila syna a pojmenovala ho Pereš; jeho bratr se jmenoval Šereš; a jeho synové: Úlam a Rekem.
17 Synové Úlamovi: Bedán. Toto jsou synové Gileáda, syna Makírova, syna Manasesova.
18 Jeho sestra Moleket porodila Íšhóda, Abíezera a Machlu.
19  A synové Šemídovi byli Achján, Šekem, Likchí a Aníam.

— Pokolení Efrajimovo - Seznam Efrajimovců a jejich sídlišť.

20  Synové Efrajimovi: Šútelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleada, jeho syn Tachat,
21  jeho syn Zábad, jeho syn Šútelach, Ezer a Elead. Ale povraždili je domorodci, muži z Gatu, neboť přitáhli, aby zabrali jejich stáda.
22  Po mnoho dnů truchlil jejich otec Efrajim a jeho bratři přišli, aby ho potěšili.
23  Pak vešel ke své ženě, ta otěhotněla a porodila syna; dal mu jméno Bería (to je V neštěstí), neboť byla v jeho domě v neštěstí.
24  Jeho dcerou byla Šeera; ta vybudovala Bét-chorón Dolní a Horní a Uzen-šeeru.
25  A jeho syn byl Refach a Rešef, jeho syn Telach, jeho syn Tachan,
26  jeho syn Laedán, jeho syn Amíhud, jeho syn Elíšama,
27  jeho syn Nón, jeho syn Jozue.
28  Jejich trvalé vlastnictví a sídliště: Bét-el s vesnicemi, na východě Naarán, na západě Gezer s vesnicemi, Šekem s vesnicemi, až do Aje s vesnicemi.
29  V rukou synů Manasesových byl Bét-šeán s vesnicemi, Taenak s vesnicemi, Megido s vesnicemi, Dór s vesnicemi. V těch místech sídlili synové Josefa, syna Izraelova.

— Pokolení Ašerovo - Seznam Ašerovců a počet jejich bojovníků.

30  Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišví, Bería a jejich sestra Serach.
31  Synové Beríovi: Cheber a Malkíel; to je otec Birzavitův.
32  Cheber zplodil Jafleta, Šómera, Chótama a jejich sestru Šúu.
33  Synové Jafletovi: Pásak, Bimhál a Ašvát; to jsou synové Jafletovi.
34  Synové Šemerovi: Achí a Rohga, Jechuba a Aram.
35  Synové Helema, jeho bratra: Sófach, Jimna, Šéleš a Ámal.
36  Synové Sófachovi: Súach, Charnefer, Šúal, Berí a Jimra,
37  Beser, Hód, Šama, Šilša, Jitrán a Beéra.
38  Synové Jeterovi: Jefune, Pispa a Ara.
39  Synové Ulovi: Árach, Chaníel a Risja.
40  Ti všichni jsou synové Ašerovi, náčelníci otcovských rodů, zkušení stateční bohatýři, náčelníci předáků. Počet zapsaných do seznamu rodů pro vojenskou službu a do boje činil dvacet šest tisíc mužů.
© 2019 ERF Medien