Nápověda

Český ekumenický překlad

— Další potomci Judovi - Doplňky k seznamu příslušníků kmene Judova.

1  Synové Judovi: Peres, Chesrón a Karmí, Chúr a Šóbal.
2  Reajáš, syn Šóbalův, zplodil Jachata a Jachat zplodil Achúmaje a Lahada. To jsou čeledi soreatejské.
3  Z otce Étama jsou tito: Jizreel, Jišma a Jidbáš; jejich sestra se jmenovala Haslelponí.
4  Penúel byl otec Gedóra a Ezer otec Chušího. To jsou synové Chúra, prvorozeného Efratina, otce Betléma.
5  Ašchúr, otec Tekóje, měl dvě manželky: Cheleu a Naaru.
6  Naara mu porodila Achuzama, Chefera, Témního a Achaštarího. To jsou synové Naařini.
7  Synové Cheleini: Seret, Jesochar a Etnán.
8  Kós zplodil Anúba a Sóbebu a čeledi Acharchela, syna Harumova.
9  Jaebes byl váženější než jeho bratři; jeho matka ho pojmenovala Jaebes se slovy: „Porodila jsem ho s trápením.“
10  Jaebes vzýval Boha Izraele takto: „Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a zbavila mě zlého, aby na mne nedolehlo trápení!“ A Bůh splnil, oč žádal.
11  Kelúb, bratr Šúchův, zplodil Mechíra; ten je otec Eštónův.
12 Eštón zplodil Bét-ráfu, Paseacha a Techinu, otce Ír-nachaše. To jsou mužové Réky.
13  Synové Kenazovi: Otníel a Serajáš. Synové Otníelovi: Chatat.
14  Meónótaj zplodil Ofru a Serajáš zplodil Jóaba, otce Gé-charašímu (to je Údolí řemeslníků); byli tam totiž řemeslníci.
15  Synové Káleba, syna Jefunova: Irú, Éla a Naam. Synové Élovi: Kenaz.
16  Synové Jehalelélovi: Zíf a Zífa, Tírja a Asarel.
17  Syn Ezrův: Jeter a Mered, Efer a Jalón. Jeter zplodil Mirjama a Šamaje a Jišbacha, otce Eštemóova.
18  Jeho manželka Jehúdija porodila Jereda, otce Gedóru, a Chebera, otce Sóka, a Jekutíela, otce Zanóachu. To jsou synové Bitji, dcery faraónovy, kterou pojal Mered.
19  Synové Hódijášovy manželky, sestry Nachama, otce Keílova: Hagarmí a Eštemóa Maakatský.
20  Synové Šimónovi: Amnón a Rina, Ben-chanan a Tilón. Synové Jišího: Zóchet a Ben-zóchet.
21  Synové Šely, syna Judova: Er, otec Léky, a Laeda, otec Maréši, a čeledi pracující v dílně na bělostné plátno v Bét-ašbéji,
22  Jokím a mužové Kozeby a Jóaš a Sáraf, kteří opanovali Moába, a Jašúbí-lechem. To jsou starobylé příběhy.
23  Byli to hrnčíři, sadaři a vinaři, sídlili tam u krále v jeho službách.

OSTATNÍ POKOLENÍ - — Pokolení Šimeónovo - Seznam Šimeónovců, jejich sídlišť a předáků a zpráva o dvou jejich taženích.

24  Synové Šimeónovi: Nemúel a Jamín, Jaríb, Zerach a Šaul,
25 jeho syn Šalúm, jeho syn Mibsám, jeho syn Mišma.
26  Synové Mišmovi: jeho syn Chamúel, jeho syn Zakúr, jeho syn Šimeí.
27 Šimeí měl šestnáct synů a šest dcer. Jeho bratři neměli mnoho synů; celá jejich čeleď se nerozmnožila tak jako Judovci.
28  Sídlili v Beer-šebě, Móladě a Chasar-šúalu,
29  v Bilze, v Esemu a v Tóladu,
30  v Betúelu, Chormě a Siklagu,
31  v Bét-markabótu, v Chasar-súsimu, v Bét-bireji a v Šaarajimu. To byla jejich města až do Davidova kralování.
32  Jejich dvorce byly v Étamu a Ajinu, v Rimónu, v Tokenu a v Ašanu, v pěti městech.
33  Všechny jejich dvorce, které ležely kolem těchto měst až k Baalu, byly jejich sídlišti; byly zaznamenány v rodovém seznamu.
34  Dále to byl Mešóbab a Jamlék a Jóša, syn Amasjášův
35  Jóel a Jehú, syn Jóšibjáše, syna Serajáše, syna Asíelova,
36  a Eljóenaj, Jaakoba a Ješóchajáš, Asajáš a Adíel, Jesímiel a Benajáš
37  a Zíza, syn Šifího, syna Alóna, syna Jedajáše, syna Šimrího, syna Šemajášova.
38 Tito jmenovitě uvedení byli předáky ve svých čeledích; jejich otcovský rod se mnohonásobně rozmohl.
39  Proto šli směrem ke Gedóru na východ od údolí, aby hledali pastvu pro svůj brav.
40  Našli pastvu tučnou a dobrou a zemi na všechny strany otevřenou, poklidnou a pokojnou; shledali, že tamní předešlí obyvatelé pocházejí z Cháma.
41  Tito jmenovitě zapsaní přišli za dnů judského krále Jechizkijáše a pobořili jejich stany i příbytky, které tam nalezli, zničili je jako klaté, jak je tomu dodnes. Usadili se tam místo nich, protože tam byla pastva pro jejich brav.
42  Dále z nich, totiž ze Šimeónovců, odešlo pět set mužů do pohoří Seíru; v jejich čele byli Pelatjáš, Nearjáš, Refajáš a Uzíel, synové Jišeího.
43  Pobili pozůstatek Amálekovců, kteří kdysi vyvázli; tam sídlí dodnes.
© 2019 ERF Medien