Nápověda

Český ekumenický překlad

POKOLENÍ JUDOVO - — Od Izraele k Davidovi - Seznam Judovců vrcholí v Davidovi; jsou však vyjmenovány i ostatní větve rodu.

1  Toto jsou synové Izraelovi: Rúben, Šimeón, Lévi a Juda, Isachar a Zabulón,
2  Dan, Josef a Benjamín, Neftalí, Gád a Ašer.
3  Synové Judovi: Er, Ónan a Šela; tito tři se mu narodili z dcery Šúovy, Kenaanky. Judův prvorozený Er však byl v očích Hospodinových zlý, a proto jej Hospodin usmrtil.
4  Judova snacha Támar mu porodila Peresa a Zeracha. Všech Judových synů bylo pět.
5  Synové Peresovi: Chesrón a Chámul.
6  Synové Zerachovi: Zimrí, Étan a Héman, Kalkol a Dára, celkem pět.
7  Synové Karmího: Akár (to je Zkáza), který přivedl na Izraele zkázu tím, že se dopustil zpronevěry při provádění klatby.
8  Synové Étanovi: Azarjáš.
9  Synové Chesrónovi, kteří se mu narodili: Jerachmeel, Rám a Kelúbaj.
10  Rám zplodil Amínadaba a Amínadab zplodil Nachšóna, předáka Judovců.
11  Nachšón zplodil Salmu a Salma zplodil Bóaza.
12  Bóaz zplodil Obéda a Obéd zplodil Jišaje.
13  Jišaj zplodil prvorozeného Elíaba, druhého Amínadaba, třetího Šimeu,
14  čtvrtého Netaneela, pátého Radaje,
15  šestého Osema, sedmého Davida
16 a jejich sestry Serúju a Abígajilu. Synové Serújini: Abšaj, Jóab a Asáel; tito tři.
17  Abígajil porodila Amasu; otec Amasův byl Jeter Izmaelský.
18  Káleb, syn Chesrónův, zplodil tyto syny s manželkou Azúbou a s Jeriótou: Ješera, Šóbaba a Ardóna.
19  Když Azúba zemřela, vzal si Káleb Efratu a ta mu porodila Chúra.
20  Chúr zplodil Urího a Urí zplodil Besaleela.
21  Potom Chesrón vešel k dceři Makíra, otce Gileádova, a vzal si ji; bylo mu šedesát let, když mu porodila Segúba.
22  Segúb zplodil Jaíra; ten měl třiadvacet měst v gileádské zemi.
23 Gešúr a Aram však jim vzali Jaírovy vesnice, Kenat a jeho osady, šedesát měst. Ti všichni jsou synové Makíra, otce Gileádova.
24  Po Chesrónově smrti vešel Káleb k Efratě. Chesrónova manželka byla Abíja; porodila mu Ašchúra, otce Tekóje.
25  Synové Jerachmeela, Chesrónova prvorozeného, byli: prvorozený Rám, pak Búna a Oren a Osen a Achijáš.
26  Jerachmeel měl ještě druhou manželku, jménem Atáru; ta byla matkou Ónamovou.
27  Synové Ráma, prvorozeného Jerachmeelova, byli: Maas, Jamín a Eker.
28  Synové Ónamovi byli: Šamaj a Jáda. Synové Šamajovi: Nádab a Abíšur.
29  Jméno Abíšurovy manželky bylo Abíchajil; ta mu porodila Achbána a Molída.
30  Synové Nádabovi: Seled a Apajim. Seled zemřel bez synů.
31  Synové Apajimovi: Jiší. Synové Jišího: Šešan. Synové Šešanovi: Achlaj.
32  Synové Jády, Šamajova bratra: Jeter a Jónatan; Jeter zemřel bez synů.
33  Synové Jónatanovi: Pelet a Záza. To byli synové Jerachmeelovi.
34  Šešan neměl syny, jenom dcery. Měl však egyptského otroka, který se jmenoval Jarcha.
35  I dal Šešan svému otroku Jarchovi za manželku svou dceru a ta mu porodila Ataje.
36  Ataj zplodil Nátana a Nátan zplodil Zábada.
37  Zábad zplodil Eflála a Eflál zplodil Obéda.
38  Obéd zplodil Jehúa a Jehú zplodil Azarjáše.
39  Azarjáš zplodil Chelesa a Cheles zplodil Eleásu.
40  Eleása zplodil Sismaje a Sismaj zplodil Šalúma.
41  Šalúm zplodil Jekamjáše a Jekamjáš zplodil Elíšamu.
42  Synové Káleba, bratra Jerachmeelova: Méša, jeho prvorozený, ten byl otcem Zífa, a synové Maréši, otce Chebrónova.
43  Synové Chebrónovi: Kórach, Tapúach, Rekem a Šema.
44  Šema zplodil Rachama, otce Jorkoamova, a Rekem zplodil Šamaje.
45  Syn Šamajův: Maón; Maón byl otec Bét-súrův.
46  Kálebova ženina Éfa porodila Chárana, Mósu a Gázeza. Cháran zplodil Gázeza.
47  Synové Johdajovi: Regem, Jótam a Géšan, Pelet, Éfa a Šaaf.
48  Kálebova ženina Maaka porodila Šebera a Tirchanu.
49  Porodila též Šaafa, otce Madmany, Ševu, otce Makbeny i otce Gibeje; Kálebova dcera byla Aksa.
50  To byli synové Kálebovi. Syn Chúra, prvorozeného Efratina: Šóbal, otec Kirjat-jearímu,
51  Salma, otec Betléma, Cháref, otec Bét-gáderu.
52  Syny Šóbala, otce Kirjat-jearímu, byli Haróe, polovina Menúchoťanů
53  a čeledi kirjatjearímské: Jitrejci, Pútejci, Šumatejci a Mišraejci, z kterých vzešli Soreatejci a Eštaólci.
54  Synové Salmovi: Betlémané a Netófané, Atróťané, Bét-joábané a polovina Manachaťanů a Sorejci.
55  Čeledi sóferské, obývající Jaebes: Tireaťané, Šimeaťané, Súkaťané; to jsou Kinejci, pocházející z Chamáta, otce Bét-rekabova.
© 2019 ERF Medien