Nápověda

Český ekumenický překlad

ŠALOMOUNOVA VLÁDA - — Správa země - Seznam králových úředníků a hospodářské zajištění jeho dvora.

1  Tak byl král Šalomoun králem nad celým Izraelem.
2  A toto byli jeho nejvyšší úředníci: Azarjáš, syn Sádokův, byl knězem.
3  Elíchoref a Achijáš, synové Šíšovi, byli písaři, Jóšafat, syn Achílúdův, byl kancléřem,
4  Benajáš, syn Jójadův, byl nad vojskem. Sádok a Ebjátar byli kněžími.
5  Azarjáš, syn Nátanův, byl nad správci, Zabúd, syn Nátanův, byl knězem a královým přítelem.
6  Achíšar byl nad domem a Adóníram, syn Abdův, byl nad nucenými pracemi.
7  Šalomoun měl dále dvanáct správců nad celým Izraelem a ti opatřovali potravu pro krále a jeho dům. Každý měl v roce svůj měsíc, kdy potravu opatřoval.
8  Toto jsou jejich jména: Syn Chúrův v Efrajimském pohoří.
9  Syn Dekerův v Mákasu a v Šaalbímu, Bét-šemeši, Elónu a Bét-chánanu.
10  Syn Chesedův v Arubótu. Jemu podléhalo Sóko a celá země cheferská.
11  Syn Abínádabův spravoval celou pahorkatinu Dórskou. Měl za ženu Táfatu, dceru Šalomounovu.
12  Baana, syn Achílúdův, spravoval Taanak a Megido a celý Bét-šeán, který leží vedle Saretanu pod Jizreelem, od Bét-šeánu až k Ábel-mechóle, až za Jokmoám.
13  Syn Geberův v Rámotu v Gileádu. Jemu podléhaly vsi Jaíra, syna Manasesova, který byl v Gileádu, podléhala mu také krajina Argóbská, která je v Bášanu, šedesát velkých měst s hradbami a bronzovými závorami.
14  Achínádab, syn Idův, v Machanajimu.
15  Achímaas na území Neftalíově; také on si vzal za ženu Šalomounovu dceru, a to Basematu.
16  Baana, syn Chúšajův, na území Ašerově a v Alótu.
17  Jóšafat, syn Parúachův, na území Isacharově.
18  Šimeí, syn Élův, na území Benjamínově.
19  Geber, syn Uríův, v zemi gileádské, v zemi emorejského krále Síchona a bášanského krále Óga; v té zemi byl jeden výsostný znak.
20  Juda a Izrael byli tak početní jako písek u moře. Měli co jíst a pít a radovali se.
© 2019 ERF Medien