Nápověda

Český ekumenický překlad

— Soudcové Tóla a Jaír - Vysvoboditelé z kmene Isachar a Gileád obhajují Izraele po dobu čtyřiceti pěti let.

1  Po Abímelekovi povstal k vysvobozování Izraele Tóla, syn Púy, syna Dódova, muž z pokolení Isacharova. Sídlil v Šamíru v Efrajimském pohoří.
2  Soudil Izraele třiadvacet let. Když zemřel, byl pochován v Šamíru.
3  Po něm povstal Jaír Gileádský. Soudil Izraele dvaadvacet let.
4  Měl třicet synů, kteří jezdili na třiceti oslátkách a měli třicet měst; podle nich se nazývají Jaírovy vesnice až podnes; jsou v gileádské zemi.
5  Když Jaír zemřel, byl pochován v Kamónu.

— Soudce Jiftách - Ztrestání nevěrného Izraele - Pobloudilý Izrael teprve v bezvýchodném postavení opět prosí Hospodina o pomoc.

6  Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Sloužili baalům a aštoretám i bohům aramejským a bohům sidónským, též bohům moábským a bohům Amónovců i bohům Pelištejců. Hospodina opustili a nesloužili mu.
7  Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal jej napospas Pelištejcům a Amónovcům.
8  Ti potírali a týrali Izraelce od toho roku po osmnáct let, i všechny Izraelce za Jordánem v zemi emorejské v Gileádu.
9  Amónovci přešli Jordán, aby bojovali také proti Judovi a Benjamínovi i proti domu Efrajimovu. Na Izraele dolehlo veliké soužení.
10  I úpěli Izraelci k Hospodinu: „Zhřešili jsme proti tobě, opustili jsme svého Boha a sloužili baalům.“
11  Hospodin řekl Izraelcům: „Což jsem vás nevysvobodil od Egypťanů, Emorejců, Amónovců a Pelištejců?
12  Také Sidónci, Amálek a Maónci vás utlačovali, ale úpěli jste ke mně a já jsem vás vysvobozoval z jejich rukou.
13  Vy jste mě však zase opustili a sloužíte jiným bohům, proto vás už nevysvobodím.
14  Jděte si úpět k bohům, které jste si vybrali, ať vás v čas vašeho soužení vysvobodí!“
15  Izraelci Hospodinu odpověděli: „Zhřešili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom nás ještě tentokrát vyprosti!“
16  Odstranili ze svého středu cizí bohy a sloužili Hospodinu. I ustrnul se nad bídou Izraele.
17  Amónovci se svolali a utábořili se v Gileádu. Izraelci se také shromáždili a utábořili se v Mispě.
18  Lid a gileádští velmožové se mezi sebou dohodli: „Ten, kdo zahájí boj proti Amónovcům, bude náčelníkem všech obyvatel Gileádu.“
© 2019 ERF Medien