Nápověda

Český ekumenický překlad

— Dům Judův - Dědictví Judovo včetně Kálebova a Otníelova podílu.

1  Pokolení Judovců připadl pro jejich čeledi při pomezí Edómu a pouště Sinu v Negebu, úplně na jihu, tento los:
2 Patřilo jim území Negebu od břehů Solného moře, od zálivu směřujícího k Negebu.
3  Směrem od Negebu se táhne ke Svahu štírů, pokračuje k poušti Sinu a stoupá na jih od Kádeš-barneje, míří k Chesrónu, stoupá k Adáru a odbočuje ke Karce.
4  Pokračuje k Asmónu, táhne se k Potoku egyptskému, takže území vybíhá k moři. To je vaše jižní hranice.
5  Východní hranicí bude Solné moře až k ústí Jordánu. Na severu začíná hranice mořským zálivem při ústí Jordánu.
6  Odtud stoupá hranice k Bét-chogle a pokračuje severně od Bét-araby. Pak stoupá ke kameni Bohana, syna Rúbenova.
7  Hranice stoupá dále od doliny Akóru k Debíru a obrací se na sever ke Gilgálu naproti Adumímskému svahu jižně od potoka. Hranice pak pokračuje podél vody Slunečního pramene a vybíhá k prameni Rogelu.
8  Hranice potom stoupá k Údolí syna Hinómova jižně od skalního hřebenu jebúsejského, což je Jeruzalém, a vystupuje na vrcholek hory, která na západě leží proti Údolí hinómskému a je na severním konci doliny Refájců.
9  Od vrcholu hory zabočuje hranice k prameni vod Neftóachu a vede k městům pohoří Efrónu; poté zabočuje k Baale, to je Kirjat-jearímu.
10  Zde hranice odbočuje od Baaly na západ k hoře Seíru a pokračuje od severu ke skalnímu hřebenu Lesní hory, to je Kesalónu, sestupuje od Bét-šemeše a pokračuje k Timně.
11  Potom hranice vede ke skalnímu hřebenu Ekrónu na severu od města a zabočuje k Šikerónu, pokračuje k Baalské hoře a vede k Jabneelu; hranice vybíhá až k moři.
12  Západní hranicí je Velké moře a jeho pobřeží. To je území Judovců pro jejich čeledi, vymezené hranicemi dokola.
13  Kálebovi, synu Jefunovu, dal podíl uprostřed Judovců podle Hospodinova příkazu Jozuovi, totiž Kirjat-arbu, to je město Arby, otce Anákova, což je Chebrón.
14 Odtud vyhnal Káleb tři Anákovce: Šešaje, Achímana a Talmaje, zplozence Anákovy.
15  Odtud pak táhl vzhůru proti obyvatelům Debíru; Debír se předtím jmenoval Kirjat-sefer (to je Město knihy).
16  Káleb tenkrát prohlásil: „Kdo porazí Kirjat-sefer a dobude jej, tomu dám za manželku svou dceru Aksu.“
17  Dobyl jej Otníel, syn Kenazův, Kálebův bratr; dal mu tedy svou dceru Aksu za manželku.
18  Když přišla, navedla jej, aby žádal jejího otce o pole. Sesedla z osla. Káleb se jí otázal: „Co si přeješ?“
19 Odpověděla: „Obdař mě požehnáním! Když jsi mě provdal do jižního suchopáru, dej mi také vodní zřídla.“ Dal jí tedy zřídla, horní a dolní.
20  To je dědičný podíl pokolení Judovců pro jejich čeledi.
21 Nejvzdálenější města, která připadla pokolení Judovců, při pomezí Edómu v Negebu, byla: Kabseel, Eder a Jagúr,
22  Kína, Dímóna a Adeáda,
23 Kedeš, Chasór a Jitnán,
24  Zíf, Telem a Bealót,
25  Chasór-chadata a Kerijót-chesrón, což je Chasór,
26  Amám, Šema a Mólada,
27 Chasar-gada, Chešmón a Bét-pelet,
28  Chasar-šúal, Beer-šeba a Bizjótja,
29 Baala, Ijím a Esem,
30  Eltólad, Kesíl a Chorma,
31  Siklag, Madmana a Sansana,
32  Lebaót, Šilchím, Ajin a Rimón, celkem dvacet devět měst a jejich dvorce.
33  V Přímořské nížině: Eštaól, Sorea a Ašna,
34  Zanóach, Én-ganím, Tapúach a Énam,
35  Jarmút, Adulám, Sóko a Azeka,
36  Šaarajim, Adítajim, Gedera a Gederótajim, čtrnáct měst a jejich dvorce. –
37 Senan, Chadaša a Migdal-gad,
38  Dilean, Mispe a Jokteel,
39 Lakíš, Boskat a Eglón,
40  Kabón, Lachmas a Kitlíš,
41  Gederót, Bét-dágon, Naama a Makeda, šestnáct měst a jejich dvorce. –
42  Libna, Eter a Ašan,
43  Jiftách, Ašna a Nesíb,
44  Keíla, Akzíb a Maréša, devět měst a jejich dvorce. –
45  Ekrón s vesnicemi a dvorci,
46  od Ekrónu až k moři všechno, co leží stranou Ašdódu, a jejich dvorce,
47  Ašdód s vesnicemi a dvorci, Gáza s vesnicemi a dvorci, až k Potoku egyptskému a Velkému moři s pobřežím.
48  V pohoří: Šamír, Jatír a Sóko,
49  Dana, Kirjat-sana, což je Debír,
50  Anab, Eštemo a Aním,
51  Gošen, Cholón a Gílo, jedenáct měst a jejich dvorce. –
52  Arab, Dúma a Ešeán,
53  Janím, Bét-tapúach a Afeka,
54  Chumta, Kirjat-arba, což je Chebrón, a Síor, devět měst a jejich dvorce. –
55  Maón, Karmel, Zíf a Júta,
56  Jizreel, Jokdeám a Zanóach,
57  Kajin, Gibea a Timna, deset měst a jejich dvorce. –
58  Chalchúl, Bét-súr a Gedór,
59  Maarat, Bét-anót a Eltekón, šest měst a jejich dvorce. –
60  Kirjat-baal, což je Kirjat-jearím, a Raba, dvě města a jejich dvorce.
61  Ve stepi: Bét-araba, Midín a Sekaka,
62  Nibšán, Ír-melach a Én-gedí, šest měst a jejich dvorce. –
63  Ale jebúsejské obyvatele Jeruzaléma nebyli Judovci s to si podrobit. Tak sídlí Jebúsejci s Judovci v Jeruzalémě až dodnes.
© 2019 ERF Medien