Nápověda

Český ekumenický překlad

SEZNAM IZRAELSKÝCH STANOVIŠŤ - Cesta Božího lidu z Egypta k zaslíbené zemi je vyznačena čtyřiceti dvěma místy oddechu, zkoušek a tříbení.

1  Toto byla stanoviště Izraelců, když vytáhli z egyptské země po oddílech pod vedením Mojžíše a Árona.
2  Na Hospodinův rozkaz sepsal Mojžíš místa, odkud vycházeli, podle jejich stanovišť. Toto byla tedy jejich stanoviště podle výchozích bodů:
3  V prvním měsíci, patnáctého dne prvého měsíce, vytáhli z Ramesesu. Druhého dne po hodu beránka vyšli Izraelci navzdory všemu před očima celého Egypta,
4  zatímco Egypťané pohřbívali ty, které mezi nimi Hospodin pobil, všechny prvorozence. Hospodin totiž vykonal soudy nad jejich božstvy.
5  Izraelci tedy vytáhli z Ramesesu a utábořili se v Sukótu.
6 Vytáhli ze Sukótu a utábořili se v Étamu, který je na okraji pouště.
7 Vytáhli z Étamu, obrátili se zpět k Pí-chírotu, který leží naproti Baal-sefónu, a utábořili se před Migdólem.
8  Vytáhli z Pené-chírotu a prošli prostředkem moře na poušť. Vykonali třídenní pochod pouští Étamem a utábořili se v Maře.
9  Vytáhli z Mary a přišli do Élimu. V Élimu bylo dvanáct pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili.
10  Vytáhli z Élimu a utábořili se u Rákosového moře.
11  Vytáhli od Rákosového moře a utábořili se na Sínské poušti.
12  Vytáhli ze Sínské pouště a utábořili se v Dofce.
13  Vytáhli z Dofky a utábořili se v Alúši.
14  Vytáhli z Alúše a utábořili se v Refídimu; tam nebyla voda, aby se lid mohl napít.
15  Vytáhli z Refídimu a utábořili se na Sínajské poušti.
16  Vytáhli ze Sínajské pouště a utábořili se v Kibrót-taavě.
17  Vytáhli z Kibrót-taavy a utábořili se v Chaserótu.
18  Vytáhli z Chaserótu a utábořili se v Ritmě.
19  Vytáhli z Ritmy a utábořili se v Rimón-peresu.
20  Vytáhli z Rimón-peresu a utábořili se v Libně.
21  Vytáhli z Libny a utábořili se v Rise.
22  Vytáhli z Risy a utábořili se v Kehelatě.
23  Vytáhli z Kehelaty a utábořili se na hoře Šeferu.
24 Vytáhli od hory Šeferu a utábořili se v Charadě.
25  Vytáhli z Charady a utábořili se v Makhelótu.
26  Vytáhli z Makhelótu a utábořili se v Tachatu.
27  Vytáhli z Tachatu a utábořili se v Terachu.
28  Vytáhli z Terachu a utábořili se v Mitce.
29  Vytáhli z Mitky a utábořili se v Chašmóně.
30  Vytáhli z Chašmóny a utábořili se v Móserotu.
31  Vytáhli z Móserotu a utábořili se v Bené-jaakánu.
32  Vytáhli z Bené-jaakánu a utábořili se v Chór-gidgádu.
33  Vytáhli z Chór-gidgádu a utábořili se v Jotbatě.
34  Vytáhli z Jotbaty a utábořili se v Abróně.
35  Vytáhli z Abróny a utábořili se v Esjón-geberu.
36 Vytáhli z Esjón-geberu a utábořili se na poušti Sinu; to je Kádeš.
37 Vytáhli z Kádeše a utábořili se na hoře Hóru na okraji Edómské pouště.
38  Tehdy na Hospodinův rozkaz vystoupil kněz Áron na horu Hór a zemřel tam čtyřicátého roku po vyjití Izraelců z egyptské země, pátého měsíce, prvého dne toho měsíce.
39  Áronovi bylo sto třiadvacet let, když na hoře Hóru zemřel.
40  Tu uslyšel Kenaanec, aradský král, který sídlil v Negebu v kenaanské zemi, že přicházejí Izraelci.
41  Vytáhli od hory Hóru a utábořili se v Salmóně.
42  Vytáhli ze Salmóny a utábořili se ve Funónu.
43  Vytáhli z Funónu a utábořili se v Obótu.
44  Vytáhli z Obótu a utábořili se v Ijé-abárímu na moábském území.
45  Vytáhli z Ijímu a utábořili se v Dibón-gádu.
46  Vytáhli z Dibón-gádu a utábořili se v Almón-diblátajimu.
47  Vytáhli z Almón-diblátajimu a utábořili se v horách Abárímských proti Nebó.
48  Vytáhli z hor Abárímských a utábořili se na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu.
49 Tábořili u Jordánu od Bét-ješimótu až k Ábel-šitímu na Moábských pustinách.

PŘÍKAZY PRO ŽIVOT V ZASLÍBENÉ ZEMI - — Vyhnání Kenaanců - Zaslíbená země musí být očištěna od jakéhokoli pohanství.

50  Hospodin promluvil k Mojžíšovi na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu:
51  „Mluv k Izraelcům a řekni jim: Až přejdete Jordán do kenaanské země,
52  vyženete před sebou obyvatele té země a zničíte všechny jejich modlářské výtvory. Zničíte všechny jejich lité modly a popleníte všechna jejich posvátná návrší.
53 Podrobíte si tu zemi a usadíte se v ní. Tu zemi jsem dal vám, abyste ji obsadili.
54  Rozdělíte si zemi losem jako dědictví mezi své čeledi; větší dáte větší dědictví a menší dáte menší dědictví. Kam komu padne los, to bude jeho. Rozdělíte ji v dědictví svým otcovským pokolením.
55  Nevyženete-li však obyvatele té země před sebou, tedy ti, které z nich zanecháte, budou vám trnem v očích a bodcem v boku, budou vás sužovat v té zemi, ve které se usadíte.
56  A jak jsem zamýšlel učinit jim, učiním vám.“
© 2019 ERF Medien