Nápověda

Český ekumenický překlad

— Odpad Izraele k Baal-peórovi - Lid svedený moábskou modloslužbou je přísně ztrestán. Horlivost Pinchasova zastavuje pohromu.

1  Když Izrael pobýval v Šitímu, začal lid smilnit s Moábkami.
2  Zvaly totiž lid k obětním hodům svého božstva a lid hodoval a klaněl se jejich božstvu.
3  Tak se Izrael spřáhl s Baal-peórem. Proto Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem.
4  I řekl Hospodin Mojžíšovi: „Vezmi všechny představitele lidu a dej jim na slunci zpřerážet údy kvůli Hospodinu, ať se Hospodinův planoucí hněv odvrátí od Izraele.“
5  Mojžíš tedy izraelským soudcům řekl: „Pobijte každý ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peórem.“
6  I přišel jakýsi Izraelec a přivedl ke svým bratřím Midjánku před očima Mojžíše i celé pospolitosti Izraelců, právě když plakali u vchodu do stanu setkávání.
7  Když to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vystoupil zprostředku pospolitosti, vzal do ruky oštěp,
8  vešel za izraelským mužem do ženské části stanu a probodl je oba, izraelského muže i tu ženu až k jejím rodidlům. Tak byla mezi Izraelci pohroma zastavena.
9  Ale mrtvých při té pohromě bylo čtyřiadvacet tisíc.
10  Nato promluvil Hospodin k Mojžíšovi:
11  „Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mé rozhořčení od Izraelců tím, že dal uprostřed nich průchod mé žárlivosti, takže jsem ve své žárlivosti s Izraelci neskoncoval.
12  Proto vyhlas: Hle, daruji mu svou smlouvu pokoje.
13  Ta bude pro něho i pro jeho potomstvo smlouvou trvalého kněžství za to, že horlil pro svého Boha. Bude za Izraelce vykonávat smírčí obřady.“
14  Jméno zabitého izraelského muže, který byl zabit spolu s Midjánkou, bylo Zimrí, syn Sálův; byl to předák jednoho rodu Šimeónova.
15  Jméno zabité midjánské ženy bylo Kozbí, dcera Súrova; ten byl kmenový náčelník jednoho rodu v Midjánsku.
16  Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:
17  „Napadni Midjánce a pobijte je.
18  Oni napadli vás svými nástrahami, které vám nastražili prostřednictvím Peóra a své sestry Kozbí, dcery midjánského náčelníka, zabité v den pohromy, která vznikla kvůli Peórovi.“ Po té pohromě
© 2019 ERF Medien