Nápověda

Český ekumenický překlad

PRůZKUM ZASLÍBENÉ ZEMĚ - — Vyslání a návrat zvědů - Dvanáct izraelských předáků provádí průzkum v zaslíbené zemi. Od vstupu do této země lid odrazují, Káleb lid uklidňuje.

1  Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2  „Pošli muže, aby prozkoumali kenaanskou zemi, kterou dávám Izraelcům. Pošlete po jednom muži z jejich otcovských pokolení, vždy jejich předáka!“
3  Mojžíš je tedy na rozkaz Hospodinův poslal z Páranské pouště. Všichni ti muži byli náčelníci Izraelců.
4  Toto jsou jejich jména: z Rúbenova pokolení Šamúa, syn Zakúrův,
5  z Šimeónova pokolení Šáfat, syn Choríův,
6  z Judova pokolení Káleb, syn Jefunův,
7  z Isacharova pokolení Jigál, syn Josefův,
8  z Efrajimova pokolení Hóšea, syn Núnův,
9  z Benjamínova pokolení Paltí, syn Rafúův,
10  ze Zabulónova pokolení Gadíel, syn Sódíův,
11  z Josefova pokolení, z pokolení Manasesova, Gadí, syn Súsíův,
12  z Danova pokolení Amíel, syn Gemalíův,
13  z Ašerova pokolení Setúr, syn Míkaelův,
14  z Neftalíova pokolení Nachbí, syn Vofsíův,
15  z Gádova pokolení Geúel, syn Makíův.
16  To jsou jména mužů, které poslal Mojžíš prozkoumat zemi. Hóšeu, syna Núnova, nazval Mojžíš Jozue.
17  Mojžíš je poslal prozkoumat kenaanskou zemi a řekl jim: „Jděte vzhůru Negebem, vystupte pak na pohoří
18  a zjistěte, jaká to je země a jaký lid v ní sídlí; zda je silný nebo slabý, zda ho je málo nebo mnoho;
19  a zda je země, v níž sídlí, dobrá nebo zlá, též zda jsou města, v nichž sídlí, otevřená nebo opevněná;
20  též zda je země úrodná či neúrodná, zda v ní jsou stromy nebo ne. Buďte odvážní a přineste něco z ovoce té země!“ Byl totiž čas raných hroznů.
21  Šli tedy a prozkoumali zemi od pouště Sinu až k Rechóbu při cestě do Chamátu.
22  Šli vzhůru Negebem a jeden z nich přišel až do Chebrónu, kde žili Achíman, Šešaj a Talmaj, zplozenci Anákovi; Chebrón byl vystavěn sedm let před egyptským Sóanem.
23  Přišli až k úvalu Eškólu, kde uřízli ratolest s jedním vinným hroznem, dva ji museli nést na sochoru, a několik granátových jablek a fíků.
24  To místo se nazývá Eškólský úval (to je Úval hroznů) podle hroznu, který tam Izraelci odřízli.
25  Po čtyřiceti dnech průzkumu země se vrátili zpět.
26  Přišli konečně k Mojžíšovi a Áronovi a k celé pospolitosti Izraelců na Páranskou poušť do Kádeše, podali jim a celé pospolitosti zprávu a ukázali jim ovoce té země.
27  Ve svém vyprávění mu řekli: „Vstoupili jsme do země, do níž jsi nás poslal. Vskutku oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce.
28  Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovy.
29  Na jihu země sídlí Amálek, na pohoří jsou usazeni Chetejci, Jebúsejci a Emorejci, při moři a podél Jordánu Kenaanci.“
30  Káleb však uklidňoval lid bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal: „Vzhůru! Pojďme! Obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme.“
31  Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili: „Nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my.“
32  Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali: „Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele, a všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy.
33  Viděli jsme tam zrůdy – Anákovci totiž patří ke zrůdám – a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v jejich očích byli takoví.“
© 2019 ERF Medien