Nápověda

Český ekumenický překlad

DALŠÍ USTANOVENÍ - — Řády pro službu ve svatyni - Rozsvěcování světel na svícnu. Dodatky k ustanovením o oddělení a očištění lévijců ke službě.

1  Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2  „Mluv k Áronovi a řekni mu: Když budeš nasazovat kahánky, dbej, aby těch sedm kahánků svítilo dopředu před svícen.“
3  Áron tak učinil. Nasadil kahánky na svícen směrem dopředu, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.
4  Svícen byl vyroben z tepaného zlata; jak dřík, tak květy na něm byly z tepaného zlata. Mojžíš zhotovil svícen podle vzoru, který mu ukázal Hospodin.
5  Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:
6  „Vezmi z Izraelců lévijce a očisť je.
7  Aby byli čisti, vykonej s nimi toto: Pokrop je vodou rozhřešení, pak ať si dají břitvou oholit celé tělo a vyperou si roucha. Tak se očistí.
8  Potom vezmou mladého býčka a jako oběť přídavnou bílou mouku zadělanou olejem. A ty vezmeš druhého mladého býčka k oběti za hřích.
9  Přikážeš, aby lévijci předstoupili před stan setkávání, a svoláš celou pospolitost Izraelců.
10  Přivedeš lévijce před Hospodina a Izraelci na ně budou vkládat ruce.
11  Nato Áron nabídne lévijce Hospodinu podáváním jako oběť podávání od Izraelců, a budou způsobilí vykonávat Hospodinovu službu.
12  Lévijci vloží ruce na hlavy těch býků a ty obětuj Hospodinu jednoho jako oběť za hřích a druhého jako oběť zápalnou k vykonání smírčích obřadů za lévijce.
13  Pak lévijce postavíš před Árona a jeho syny, nabídneš je Hospodinu jako oběť podávání
14  a oddělíš lévijce od ostatních Izraelců. Lévijci jsou moji.
15  Lévijci půjdou sloužit při stanu setkávání teprve potom, až je očistíš a nabídneš jako oběť podávání.
16  Budou mi odděleni z Izraelců jako dar; vzal jsem si je místo všech, kteří otvírají lůno, místo všech prvorozených mezi Izraelci.
17  Mně patří všechno prvorozené mezi Izraelci, člověk i dobytče. Oddělil jsem je pro sebe jako svaté v den, kdy jsem pobil v egyptské zemi všechno prvorozené.
18  Vzal jsem si lévijce místo všech prvorozených mezi Izraelci.
19  Dávám je Áronovi a jeho synům jako darované z Izraelců, aby za Izraelce vykonávali službu při stanu setkávání. Budou za Izraelce vykonávat smírčí obřady, aby je nepostihla pohroma, když přistoupí ke svatyni.“
20  Mojžíš a Áron i celá pospolitost Izraelců vykonali s lévijci to, co o nich přikázal Hospodin Mojžíšovi; to s nimi Izraelci vykonali.
21  Lévijci se očistili od hříchů, vyprali si roucha a Áron je podáváním nabídl Hospodinu jako oběť podávání, a tak za ně vykonal smírčí obřady, aby byli čisti.
22  Teprve potom šli lévijci vykonávat službu při stanu setkávání před Áronem a jeho syny. Jak Hospodin Mojžíšovi o lévijcích přikázal, tak s nimi učinili.
23  Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi:
24  „Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit do služby, totiž konat službu při stanu setkávání.
25  Od padesáti let bude této služby zproštěn a nebude už sloužit.
26  Může ovšem přisluhovat svým bratřím při stanu setkávání ve strážné službě, ale vlastní službu konat nebude. Tak to učiníš s lévijci vzhledem k tomu, co jim bylo svěřeno.“
© 2019 ERF Medien