Nápověda

Český ekumenický překlad

DARY PRO SVATYNI - Dvanáct zástupců izraelských pokolení přináší dary a oběti k zasvěcení oltáře.

1  V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu příbytku, pomazal a posvětil jej i všechno jeho nářadí, též oltář s veškerým nářadím. Když to vše pomazal a posvětil,
2  přinesli izraelští předáci, představitelé otcovských rodů, své dary ; byli to předáci pokolení, ti, kteří stáli nad povolanými do služby.
3  Přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých povozů a dvanáct kusů skotu, po jednom povozu od dvou předáků a od každého předáka jednoho býka; ty přinesli jako dar před příbytek.
4  Hospodin řekl Mojžíšovi:
5  „Přijmi je od nich. Budou tu pro službu při stanu setkávání. Dáš je lévijcům, každé čeledi podle její služby.“
6  Mojžíš přijal povozy i skot a dal je lévijcům.
7  Dva povozy a čtyři kusy skotu dal Geršónovcům pro jejich službu.
8  Čtyři povozy a osm kusů skotu dal Meraríovcům pro jejich službu za dozoru Ítamara, syna kněze Árona.
9  Kehatovcům nedal nic, protože jejich služba se týkala svatých předmětů, a ty se nosily na ramenou.
10  Předáci přinesli také dar k zasvěcení oltáře. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli před něj svůj dar.
11  Hospodin řekl Mojžíšovi: „Každého dne přinese vždy jeden z předáků svůj dar k zasvěcení oltáře.“
12  Prvního dne tedy přinesl svůj dar Nachšón, syn Amínadabův, z pokolení Judova.
13  Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní – obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné –,
14  jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,
15  jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,
16  jeden kozel k oběti za hřích,
17  k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Nachšóna, syna Amínadabova.
18  Druhého dne přinesl svůj dar Netaneel, syn Súarův, předák Isacharův.
19  Přinesl darem jednu stříbrnou mísu o váze sto třiceti šekelů, jednu stříbrnou kropenku o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní – obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné –,
20  jednu zlatou pánvičku o deseti šekelech, plnou kadidla,
21  jednoho mladého býčka, jednoho berana, jednoho ročního beránka k oběti zápalné,
22  jednoho kozla k oběti za hřích,
23  k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Netaneela, syna Súarova.
24  Třetího dne předák Zabulónovců, Elíab, syn Chelónův.
25  Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní – obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné –,
26  jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,
27  jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,
28  jeden kozel k oběti za hřích,
29  k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Elíaba, syna Chelónova.
30  Čtvrtého dne předák Rúbenovců Elísúr, syn Šedeúrův.
31  Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní – obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné –,
32  jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,
33  jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,
34  jeden kozel k oběti za hřích,
35  k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Elísúra, syna Šedeúrova.
36  Pátého dne předák Šimeónovců Šelumíel, syn Suríšadajův.
37  Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní – obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné –,
38  jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,
39  jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,
40  jeden kozel k oběti za hřích,
41  k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Šelumíela, syna Suríšadajova.
42  Šestého dne předák Gádovců Eljásaf, syn Deúelův.
43  Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní – obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné –,
44  jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,
45  jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,
46  jeden kozel k oběti za hřích,
47  k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Eljásafa, syna Deúelova.
48  Sedmého dne předák Efrajimovců Elíšama, syn Amíhudův.
49  Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní – obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné –,
50  jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,
51  jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,
52  jeden kozel k oběti za hřích,
53  k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Elíšamy, syna Amíhudova.
54  Osmého dne předák Manasesovců Gamlíel, syn Pedásurův.
55  Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní – obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné –,
56  jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,
57  jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,
58  jeden kozel k oběti za hřích,
59  k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Gamlíela, syna Pedásurova.
60  Devátého dne předák Benjamínovců Abídan, syn Gideóního.
61  Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní – obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné –,
62  jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,
63  jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,
64  jeden kozel k oběti za hřích,
65  k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Abídana, syna Gideóního.
66  Desátého dne předák Danovců Achíezer, syn Amíšadajův.
67 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní – obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné –,
68  jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,
69  jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,
70  jeden kozel k oběti za hřích,
71  k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Achíezera, syna Amíšadajova.
72  Jedenáctého dne předák Ašerovců Pagíel, syn Okranův.
73 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní – obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné –,
74  jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,
75  jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,
76  jeden kozel k oběti za hřích,
77  k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Pagíela, syna Okranova.
78  Dvanáctého dne předák Neftalíovců Achíra, syn Énanův.
79 Jeho dar: jedna stříbrná mísa o váze sto třiceti šekelů, jedna stříbrná kropenka o sedmdesáti šekelech podle váhy určené svatyní – obojí plné bílé mouky zadělané olejem k oběti přídavné –,
80  jedna zlatá pánvička o deseti šekelech, plná kadidla,
81  jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k oběti zápalné,
82  jeden kozel k oběti za hřích,
83  k hodu oběti pokojné dva kusy skotu, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků. To byl dar Achíry, syna Énanova.
84  To byl dar k zasvěcení oltáře od izraelských předáků v den, kdy byl pomazán: dvanáct stříbrných mis, dvanáct stříbrných kropenek, dvanáct zlatých pánviček.
85  Sto třicet šekelů stříbra měla jedna mísa a jedna kropenka sedmdesát; stříbro všech nádob vážilo dva tisíce čtyři sta šekelů podle váhy určené svatyní.
86  Zlatých pánviček bylo dvanáct, plných kadidla, každá pánvička po deseti šekelech podle váhy určené svatyní; zlato všech pánviček vážilo sto dvacet šekelů.
87  Všech kusů skotu k oběti zápalné bylo dvanáct býčků, k tomu dvanáct beranů, dvanáct ročních beránků s příslušnými přídavnými oběťmi a dvanáct kozlů k oběti za hřích;
88  všech kusů skotu k hodu oběti pokojné bylo čtyřiadvacet býčků, k tomu šedesát beranů, šedesát kozlů a šedesát ročních beránků. To byl dar k zasvěcení oltáře poté, co byl pomazán.
89  Když Mojžíš vcházel do stanu setkávání, aby Bůh k němu mluvil, slyšel hlas, jak k němu mluví od příkrovu na schráně svědectví, z místa mezi dvěma cheruby; i mluvil s ním.
© 2019 ERF Medien