Nápověda

Český ekumenický překlad

— Zařízení svatyně - Po dokončení stanu setkávání je zhotovena schrána, příkrov, stůl, svícen a kadidlový oltář pro vnitřní svatyni.

1  Besaleel zhotovil schránu z akáciového dřeva dva a půl lokte dlouhou, jeden a půl lokte širokou a jeden a půl lokte vysokou.
2  Obložil ji uvnitř i zvnějšku čistým zlatem a opatřil ji dokola zlatou obrubou.
3  Odlil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je ke čtyřem jejím hranám; dva kruhy na jednom boku a dva kruhy na druhém.
4  Zhotovil tyče z akáciového dřeva a potáhl je zlatem.
5  Tyče prostrčil kruhy po stranách schrány, aby bylo možno schránu nést.
6  Zhotovil příkrov z čistého zlata dva a půl lokte dlouhý a jeden a půl lokte široký.
7  Potom zhotovil dva cheruby ze zlata; dal je vytepat na oba konce příkrovu.
8  Jeden cherub byl na jednom konci a druhý cherub na druhém konci. Udělal cheruby na příkrov, na oba jeho konce.
9  Cherubové měli křídla rozpjatá vzhůru; svými křídly zastírali příkrov. Tvářemi byli obráceni k sobě; hleděli na příkrov.
10  Zhotovil stůl z akáciového dřeva dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký.
11  Obložil jej čistým zlatem a opatřil jej dokola zlatou obrubou.
12  Udělal mu také dokola na dlaň širokou lištu a k liště udělal dokola zlatou obrubu.
13  Odlil pro něj čtyři zlaté kruhy a připevnil je ke čtyřem rohům při jeho čtyřech nohách.
14  Kruhy byly těsně u lišty, aby držely tyče na nošení stolu.
15  Tyče zhotovil z akáciového dřeva a potáhl je zlatem; sloužily k nošení stolu.
16  Zhotovil také nádoby, které patří na stůl, mísy, pánvičky, obětní misky a konvice, používané k úlitbě, vše z čistého zlata.
17  Zhotovil svícen z čistého zlata. Svícen měl vytepaný dřík a prut; jeho kalichy, číšky a květy byly s ním zhotoveny z jednoho kusu.
18  Z jeho stran vycházelo šest prutů, tři pruty svícnu po jedné straně a tři pruty svícnu po druhé straně.
19  Na jednom prutu byly tři kalichy podobné mandloňovému květu: číška a květ. A tři kalichy podobné mandloňovému květu na druhém prutu: číška a květ. Tak to bylo na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu.
20  Na svícnu byly čtyři kalichy podobné mandloňovému květu s číškami a květy.
21  Jedna číška byla pod jednou dvojicí prutů, druhá číška byla pod druhou dvojicí prutů a třetí číška byla pod třetí dvojicí prutů; tak to bylo u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu.
22  Příslušné číšky a pruty byly s ním zhotoveny z jednoho kusu; všechno bylo v celku vytepáno z čistého zlata.
23  Ke svícnu zhotovil také sedm kahánků, nůžky na knoty a pánve z čistého zlata na oharky.
24  Svícen se všemi předměty zhotovil z jednoho talentu čistého zlata.
25  Zhotovil kadidlový oltář z akáciového dřeva, čtyřhranný, loket dlouhý, loket široký a dva lokte vysoký; jeho rohy byly z jednoho kusu s ním.
26  Potáhl jej čistým zlatem, jeho vršek i jeho stěny dokola a jeho rohy, a opatřil jej dokola zlatou obrubou.
27  Zhotovil pro něj též dva zlaté kruhy, a to pod obrubou při jeho bocích, k oběma bočnicím, aby držely tyče, na nichž byl nošen.
28  Tyče zhotovil z akáciového dřeva a potáhl je zlatem.
29  Připravil také olej svatého pomazání a kadidlo z vonných látek, čisté, odborně smísené.
© 2019 ERF Medien