Nápověda

Český ekumenický překlad

SMĚRNICE PRO VYBAVENÍ SVATYNĚ - — Model schrány, stolu a svícnu - Lid je vyzván k dobrovolným darům na bohoslužebné předměty.

1  Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2  „Mluv k synům Izraele, ať pro mne vyberou oběť pozdvihování. Vyberete oběť pozdvihování pro mne od každého, kdo ji ze srdce dobrovolně odevzdá.
3  Toto bude oběť pozdvihování, kterou od nich vyberete: zlato, stříbro a měď;
4  látka purpurově fialová, nachová a karmínová, jemné plátno a kozí srst;
5  načerveno zbarvené beraní kůže, tachaší kůže a akáciové dřevo;
6  olej na svícení, balzámy na olej k pomazání a na kadidlo z vonných látek;
7  karneolové drahokamy a kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku.
8  Ať mi udělají svatyni a já budu bydlet uprostřed nich.
9  Uděláte všechno přesně podle toho, co ti ukazuji jako vzor svatého příbytku i vzor všech bohoslužebných předmětů.
10  Udělají z akáciového dřeva schránu dva a půl lokte dlouhou, jeden a půl lokte širokou a jeden a půl lokte vysokou.
11  Obložíš ji čistým zlatem, uvnitř i zvnějšku ji obložíš a opatříš ji dokola zlatou obrubou.
12  Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je ke čtyřem jejím hranám: dva kruhy na jednom boku a dva kruhy na druhém.
13  Zhotovíš tyče z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem.
14  Tyče prostrčíš skrz kruhy po stranách schrány, aby bylo možno na nich schránu nést.
15  Tyče zůstanou v kruzích, nebudou vytahovány.
16  Do schrány uložíš svědectví, které ti dám.
17  Zhotovíš příkrov z čistého zlata dlouhý dva a půl lokte a široký jeden a půl lokte.
18  Potom zhotovíš dva cheruby ze zlata; dáš je vytepat na oba konce příkrovu.
19  Jednoho cheruba uděláš na jednom konci a druhého cheruba na druhém konci. Uděláte cheruby na příkrov, na oba jeho konce.
20  Cherubové budou mít křídla rozpjatá vzhůru; svými křídly budou zastírat příkrov. Tvářemi budou obráceni k sobě; budou hledět na příkrov.
21  Příkrov dáš nahoru na schránu a do schrány uložíš svědectví, které ti dám.
22  Tam se budu s tebou setkávat a z místa nad příkrovem mezi oběma cheruby, kteří budou na schráně svědectví, budu s tebou mluvit o všem, co ti pro Izraelce přikážu.
23  Zhotovíš stůl z akáciového dřeva dlouhý dva lokte, široký jeden loket a vysoký jeden a půl lokte.
24  Obložíš jej čistým zlatem a opatříš jej dokola zlatou obrubou.
25  Uděláš mu také dokola na dlaň širokou lištu a k liště uděláš dokola zlatou obrubu.
26  Opatříš jej čtyřmi zlatými kruhy a připevníš je ke čtyřem rohům při jeho čtyřech nohách.
27  Kruhy budou těsně pod lištou, aby držely tyče na nošení stolu.
28  Tyče zhotovíš z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem; na nich se stůl bude nosit.
29  Zhotovíš k němu též mísy, pánvičky, konvice a obětní misky používané k úlitbě; zhotovíš je z čistého zlata.
30  Pravidelně budeš klást přede mne na stůl předkladný chléb.
31  Zhotovíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít vytepaný dřík a prut; jeho kalichy, číšky a květy budou s ním zhotoveny z jednoho kusu.
32  Z jeho stran bude vycházet šest prutů, tři pruty svícnu po jedné straně a tři pruty svícnu po druhé straně.
33  Na jednom prutu budou tři kalichy podobné mandloňovému květu: číška a květ. A tři kalichy podobné mandloňovému květu na druhém prutu: číška a květ. Tak to bude na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu.
34  Na svícnu budou čtyři kalichy podobné mandloňovému květu s číškami a květy.
35  Jedna číška bude pod jednou dvojicí prutů, druhá číška bude pod druhou dvojicí prutů a třetí číška bude pod třetí dvojicí prutů; tak to bude u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu.
36  Příslušné číšky a pruty budou s ním zhotoveny z jednoho kusu; všechno bude vytepané z čistého zlata.
37  Ke svícnu zhotovíš také sedm kahánků; kahánky ať jsou nasazeny tak, aby osvětlovaly prostor před ním.
38  Zhotovíš k němu z čistého zlata i nůžky na knoty a pánve na oharky.
39  Bude zhotoven se všemi těmito předměty z jednoho talentu čistého zlata.
40  Hleď, abys všechno udělal podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.
© 2019 ERF Medien