Nápověda

Český ekumenický překlad

1  Hospodin řekl Mojžíšovi: „Pohleď, ustanovil jsem tě, abys byl pro faraóna Bohem, a Áron, tvůj bratr, bude tvým prorokem.
2  Ty mu povíš všechno, co ti přikážu, a Áron, tvůj bratr, bude mluvit s faraónem, aby propustil Izraelce ze své země.
3  Já však zatvrdím faraónovo srdce a učiním v egyptské zemi mnoho svých znamení a zázraků.
4  Farao vás neposlechne, ale já vložím na Egypt svou ruku. Vyvedu zástupy svého lidu, syny Izraele, z egyptské země, ale ji postihnu velkými soudy.
5  Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až vztáhnu svou ruku na Egypt a vyvedu Izraelce z jejich středu.“
6  Mojžíš a Áron učinili přesně tak, jak jim Hospodin přikázal.
7  Mojžíšovi bylo osmdesát let a Áronovi osmdesát tři léta, když mluvili s faraónem.

— Znamení vítězství nad Egyptem - Áronova hůl, proměněná v draka, pozře draky, v něž se proměnily hole faraónových věštců.

8  Hospodin dále řekl Mojžíšovi a Áronovi:
9  „Až k vám farao promluví: ‚Prokažte se nějakým zázrakem,‘ řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl a hoď ji před faraóna,‘ a stane se drakem .“
10  Mojžíš s Áronem tedy předstoupili před faraóna a učinili, jak Hospodin přikázal. Áron hodil svou hůl před faraóna i před jeho služebníky a ona se stala drakem.
11  Farao však také povolal mudrce a čaroděje, a egyptští věštci učinili svými kejklemi totéž.
12  Hodili každý svou hůl na zem a ony se staly draky. Ale Áronova hůl jejich hole pohltila.
13  Srdce faraónovo se však zatvrdilo a neposlechl je, jak Hospodin předpověděl.

EGYPTSKÉ RÁNY - — Zkažení vod - Voda v Nilu i všechna voda Egypta je proměněna v krev.

14  Hospodin řekl Mojžíšovi: „Srdce faraónovo je neoblomné. Nechce lid propustit.
15  Jdi k faraónovi ráno. Až půjde k vodě, postav se naproti němu na břehu Nilu a vezmi si do ruky hůl, která se proměnila v hada.
16  Řekneš mu: Hospodin, Bůh Hebrejů, mě k tobě posílá se vzkazem: Propusť můj lid, aby mi na poušti sloužil. Ale ty jsi dosud neposlechl.
17  Toto praví Hospodin: Podle toho poznáš, že já jsem Hospodin: Holí, kterou mám v ruce, teď udeřím do vody v Nilu, a ta se promění v krev.
18  Ryby, které jsou v Nilu, leknou a Nil bude páchnout. Marně budou Egypťané usilovat, aby se mohli napít vody z Nilu.“
19  Hospodin dále řekl Mojžíšovi: „Vyzvi Árona: ‚Vezmi svou hůl a vztáhni ruku nad egyptské vody, nad průplavy, nad říční ramena, nad jezera, vůbec nad všechny nahromaděné vody.‘ Stanou se krví. V celé egyptské zemi bude krev, i ve džberech a džbánech.“
20  Mojžíš a Áron učinili, jak Hospodin přikázal. Áron pozdvihl hůl a před očima faraóna a jeho služebníků udeřil do vody v Nilu a všechna voda Nilu se proměnila v krev.
21  Ryby v Nilu lekly, Nil začal páchnout a Egypťané nemohli vodu z Nilu pít. A krev byla v celé egyptské zemi.
22  Ale totéž učinili egyptští věštci svými kejklemi. Faraónovo srdce se zatvrdilo a neposlechl je, jak Hospodin předpověděl.
23  Farao se obrátil a vešel do svého domu, a ani toto si nevzal k srdci.
24  Všichni Egypťané kopali kolem Nilu, aby přišli na pitnou vodu, protože vodu z Nilu pít nemohli.
25  To trvalo plných sedm dní poté, co Hospodin zasáhl Nil.

— Žáby - Z Nilu vyleze množství žab a sužuje celou egyptskou zemi. Po Mojžíšově modlitbě rána pomine.

26  Potom Hospodin řekl Mojžíšovi: „Předstup před faraóna a řekni mu: Toto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužil.
27  Budeš-li se zdráhat jej propustit, napadnu celé tvé území žábami.
28  Nil se bude žábami hemžit, vylezou a vniknou do tvého domu, do tvé ložnice a na tvé lože i do domu tvých služebníků a mezi tvůj lid, do tvých pecí a díží.
29  I po tobě, po tvém lidu a po všech tvých služebnících polezou žáby.“
© 2019 ERF Medien