Nápověda

Český ekumenický překlad

Vyvedení z Egypta - UTRPENÍ IZRAELE V EGYPTĚ - Nástupem nového faraóna nastává Jákobovu rodu v Egyptě velké trápení.

1  Toto jsou jména synů Izraelových, kteří přišli do Egypta s Jákobem; každý přišel se svou rodinou:
2  Rúben, Šimeón, Lévi a Juda,
3  Isachar, Zabulón a Benjamín,
4  Dan a Neftalí, Gád a Ašer.
5  Všech, kdo vzešli z Jákobových beder, bylo sedmdesát. Josef už byl v Egyptě.
6  Potom zemřel Josef a všichni jeho bratři i celé to pokolení.
7  Ale Izraelci se rozplodili, až se to jimi hemžilo, převelice se rozmnožili a byli velice zdatní; byla jich plná země.
8  V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl.
9  Ten řekl svému lidu: „Hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my.
10  Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země.“
11  Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět faraónovi města pro sklady, Pitom a Raamses.
12  Avšak jakkoli jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu.
13  Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat.
14  Ztrpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě ztěžovali surovostí.
15  Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa:
16  „Když budete pomáhat Hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej; bude-li to dcera, aťsi je naživu.“
17  Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídily. Nechávaly hochy naživu.
18  Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim: „Co to děláte, že necháváte hochy naživu?“
19  Porodní báby faraónovi odvětily: „Hebrejky nejsou jako ženy egyptské; jsou plné života. Porodí dříve, než k nim porodní bába přijde.“
20  Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný.
21  Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům.
22  Ale farao všemu svému lidu rozkázal: „Každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu; každou dceru nechte naživu.“
© 2019 ERF Medien