Nápověda

Český ekumenický překlad

— Josef ve vězení - Josef vykládá sny dvěma královým vězňům.

1  I stalo se po těch událostech, že číšník egyptského krále a pekař se prohřešili proti svému pánu, egyptskému králi.
2  Farao se na oba své dvořany rozlítil, na nejvyššího číšníka a na nejvyššího pekaře,
3  a dal je do vazby v domě velitele tělesné stráže při pevnosti, kde byl uvězněn Josef.
4  Velitel tělesné stráže Josefa ustanovil, aby jim posluhoval. Nějaký čas byli ve vazbě.
5  Tu oba dva měli sen, číšník i pekař egyptského krále, uvěznění v pevnosti; téže noci měl každý svůj sen volající po výkladu.
6  Když k nim Josef ráno přišel, viděl, jak jsou sklíčeni.
7  Zeptal se faraónových dvořanů, kteří s ním byli v domě jeho pána ve vazbě: „Proč jste dnes tak zamlklí?“
8  Odvětili mu: „Měli jsme sen, avšak není tu nikdo, kdo by jej vyložil.“ Josef jim nato řekl: „Což vykládat sny není věc Boží? Jen mi je vypravujte.“
9  Nejvyšší číšník vypravoval tedy Josefovi svůj sen: „Ve snu jsem pojednou před sebou viděl vinnou révu
10  a na té révě tři výhonky. Sotva réva vypučela, hned rozkvetla a její hrozny dozrály.
11  V ruce jsem měl faraónovu číši. Bral jsem hrozny, vytlačoval je do faraónovy číše a podával jsem mu ji do ruky.“
12  Josef mu pravil: „Toto je výklad snu: Tři výhonky jsou tři dny;
13  již po třech dnech tvou hlavu farao povýší a tvou hodnost ti vrátí. Budeš faraónovi podávat do ruky jeho číši podle dřívějšího práva, kdy jsi býval jeho číšníkem.
14  Vzpomeneš-li si na mě, až se ti dobře povede, prokaž mně milosrdenství: upozorni na mě faraóna a vyvedeš mě z tohoto domu.
15  Vždyť jsem byl ukraden z hebrejské země a zde jsem se nedopustil naprosto ničeho, zač by mě měli vsadit do jámy.“
16  Když nejvyšší pekař viděl, že Josef dobře vykládá, řekl mu: „Také já jsem měl sen: Hle, měl jsem na hlavě tři košíky pečiva.
17  V nejhořejším košíku byly všelijaké pokrmy, upečené pro faraóna. A ptáci je jedli z košíku na mé hlavě.“
18  Josef odpověděl: „Toto je výklad snu: Tři košíky jsou tři dny.
19  Již po třech dnech tvou hlavu farao povýší nad tebe – oběsí tě na dřevě. A ptáci budou z tebe rvát maso.“
20  Stalo se pak třetího dne, v den faraónových narozenin, že farao vystrojil hody pro všechny své služebníky. Uprostřed svých služebníků povýšil hlavu nejvyššího číšníka a hlavu nejvyššího pekaře:
21  nejvyššího číšníka znovu dosadil do jeho číšnického úřadu, aby podával faraónovi do ruky číši,
22  a nejvyššího pekaře oběsil, jak jim vyložil Josef.
23  Nejvyšší číšník si však na Josefa nevzpomněl; zapomněl na něho.
© 2019 ERF Medien