Nápověda

Český ekumenický překlad

PO NAROZENÍ SYNA A DĚDICE - — Syn pravý a nepravý - Zaslíbený syn se konečně narodí. Nepravý syn je z dědictví vyloučen.

1  Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil.
2  Sára otěhotněla a Abrahamovi, ačkoli byl stár, porodila syna v čase, který mu Bůh předpověděl.
3  Abraham dal svému narozenému synu, kterého mu Sára porodila, jméno Izák.
4  Když mu bylo osm dní, Abraham svého syna Izáka obřezal, jak mu Bůh přikázal.
5  Abrahamovi bylo sto let, když se mu syn Izák narodil.
6  Tu Sára řekla: „Bůh mi dopřál, že se mohu smát. Se mnou ať se směje každý, kdo o tom uslyší.“
7  A dodala: „Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit syny? A přece jsem mu porodila syna, ačkoli je stár.“
8  Dítě rostlo a bylo odstaveno. V den, kdy Izáka odstavili, vystrojil Abraham veliké hody.
9  Sára však viděla, že syn, jehož Abrahamovi porodila Hagar egyptská, je poštívač.
10  Řekla Abrahamovi: „Zapuď tu otrokyni i jejího syna! Přece nebude syn té otrokyně dědicem spolu s mým synem Izákem.“
11  Ale Abraham se tím velmi trápil; vždyť šlo o jeho syna.
12  Bůh však Abrahamovi řekl: „Netrap se pro chlapce a pro tu otrokyni; poslechni Sáru ve všem, co ti říká, neboť tvé potomstvo bude povoláno z Izáka.
13  Učiním však národ i ze syna otrokyně, neboť také on je tvým potomkem.“
14  Za časného jitra vzal Abraham chléb a měch vody a dal Hagaře. Vložil jí dítě na ramena a propustil ji. Šla a bloudila po Beeršebské stepi.
15  Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedním křoviskem.
16  Odešla a usedla opodál, co by lukem dostřelil, neboť si řekla: „Nemohu se dívat, jak dítě umírá.“ Usedla tam, zaúpěla a rozplakala se.
17  Bůh uslyšel hlas chlapce a Boží posel z nebe zavolal na Hagaru. Pravil jí: „Co je ti, Hagaro? Neboj se! Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je.
18  Vstaň, vezmi chlapce a pečuj o něj, já z něho učiním veliký národ.“
19  Tu jí Bůh otevřel oči a ona spatřila studni s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít.
20  A Bůh byl s chlapcem. Když vyrostl, usadil se ve stepi a stal se lučištníkem.
21  Usadil se v Páranské stepi a jeho matka mu dala ženu z egyptské země.

— Smlouva s abímelekem - Pohanský král stojí o praotcovu přízeň. Abraham smlouvou zabezpečuje jižní hranici zaslíbené země.

22  V té době řekl abímelek a píkol, velitel jeho vojska, Abrahamovi: „Bůh je s tebou ve všem, co činíš.
23  Proto mi na místě přísahej při Bohu, že neoklameš mne ani mého nástupce a následníka. Milosrdenství, jaké jsem já prokázal tobě, prokazuj i ty mně a zemi, v níž jsi pobýval jako host.“
24  Abraham tedy řekl: „Jsem hotov přísahat.“
25  Ale domlouval abímelekovi kvůli studni s vodou, kterou abímelekovi služebníci uchvátili.
26  Abímelek na to odvětil: „Nevím, kdo to udělal. Tys mi to neoznámil a já jsem o tom dodnes neslyšel.“
27  I vzal Abraham brav a skot a dal abímelekovi. Pak spolu uzavřeli smlouvu.
28  Sedm ovcí ze stáda postavil Abraham zvlášť.
29  Tu se abímelek Abrahama otázal: „Co s těmi sedmi ovcemi, které jsi postavil zvlášť?“
30  A on řekl: „Sedm ovcí si ode mne vezmi na svědectví, že jsem tuto studni vykopal já.“
31  Proto se to místo nazývá Beer-šeba (to je Studně přísahy), že tam oba přísahali.
32  Po uzavření smlouvy v Beer-šebě se abímelek a píkol, velitel jeho vojska, hned navrátili do pelištejské země.
33  A Abraham zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Boha věčného.
34  Abraham pobyl v pelištejské zemi jako host mnoho dní.
© 2019 ERF Medien