Nápověda

Český ekumenický překlad

— Rozchod Lota s Abramem - Lot se usazuje v okrsku jordánském. Abramovi a jeho potomkům je znovu zaslíbena kenaanská země.

1  I vystoupil Abram z Egypta se svou ženou a se vším, co měl, do Negebu; byl s ním i Lot.
2  Abram byl velice zámožný, měl stáda, stříbro i zlato.
3  Postupoval po stanovištích od Negebu až k Bét-elu, na místo mezi Bét-elem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan,
4  k místu, kde předtím postavil oltář; tam vzýval Abram Hospodinovo jméno.
5  Také Lot, který putoval s Abramem, měl brav a skot i stany.
6  Země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu, a jejich jmění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě.
7  Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda Lotova. Tehdy v zemi sídlili Kenaanci a Perizejci.
8  Tu řekl Abram Lotovi: „Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři.
9  Zdalipak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo.“
10  Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Sóaru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru.
11  Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili.
12  Abram se usadil v zemi kenaanské a Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy.
13  Sodomští muži však byli před Hospodinem velice zlí a hříšní.
14  Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl Hospodin Abramovi: „Rozhlédni se z místa, na němž jsi, pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ,
15  neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až navěky.
16  A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země. Bude-li kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno.
17  Teď projdi křížem krážem tuto zemi, neboť ti ji dávám.“
18  Hnul se tedy Abram se stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u Chebrónu. I tam vybudoval Hospodinu oltář.
© 2019 ERF Medien