Nápověda

Český ekumenický překlad

BUDOVÁNÍ MĚSTA A VĚŽE - Lidé si troufají sami zabezpečit svou existenci a zajistit budoucnost. Jejich úsilí však končí zmatkem.

1  Celá země byla jednotná v řeči i v činech.
2  Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam.
3  Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny.
4  Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“
5  I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.
6  Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.
7  Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“
8  I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města.
9  Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.

Abraham - ABRAMOVY CESTY A BOJE - — Od Šéma k Abramovi - Výčet rodu Šémova a Terachova. Cesta Terachovců z Uru do Cháranu.

10  Toto je rodopis Šémův: Když bylo Šémovi sto let, zplodil Arpakšáda, druhého roku po potopě.
11  Po zplození Arpakšáda žil Šém pět set let a zplodil syny a dcery.
12  Arpakšád pak žil třicet pět let a zplodil Šelacha.
13  Po zplození Šelacha žil Arpakšád čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery.
14  Šelach pak žil třicet let a zplodil Hebera.
15  Po zplození Hebera žil Šelach čtyři sta tři léta a zplodil syny a dcery.
16  Ve věku třiceti čtyř let zplodil Heber Pelega.
17  Po zplození Pelega žil Heber čtyři sta třicet let a zplodil syny a dcery.
18  Ve věku třiceti let zplodil Peleg Reúa.
19  Po zplození Reúa žil Peleg dvě stě devět let a zplodil syny a dcery.
20  Ve věku třiceti dvou let zplodil Reú Serúga.
21  Po zplození Serúga žil Reú dvě stě sedm let a zplodil syny a dcery.
22  Ve věku třiceti let zplodil Serúg Náchora.
23  Po zplození Náchora žil Serúg dvě stě let a zplodil syny a dcery.
24  Ve věku dvaceti devíti let zplodil Náchor Teracha.
25  Po zplození Teracha žil Náchor sto devatenáct let a zplodil syny a dcery.
26  Ve věku sedmdesáti let zplodil Terach Abrama, Náchora a Hárana.
27  Toto je rodopis Terachův: Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Háran zplodil Lota.
28  Háran umřel před svým otcem Terachem v rodné zemi, v Kaldejském Uru.
29  Abram a Náchor si vzali ženy: žena Abramova se jmenovala Sáraj a žena Náchorova Milka, dcera Hárana, otce Milky a Jisky.
30  Sáraj však byla neplodná, neměla dítě.
31  I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háranova, a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z Kaldejského Uru. Cestou do země kenaanské přišli do Cháranu a usadili se tam.
32  Dnů Terachových bylo dvě stě pět let, když v Cháranu umřel.
© 2019 ERF Medien