Nápověda

Český ekumenický překlad

— Od Adama k Noemu - Seznam deseti patriarchů je výmluvným svědectvím o Boží shovívavosti a prozřetelnosti.

1  Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží.
2  Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk).
3  Ve věku sto třiceti let zplodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét.
4  Po zplození Šéta žil Adam ještě osm set let a zplodil syny a dcery.
5  Všech dnů Adamova života bylo devět set třicet let, a umřel.
6  Ve věku sto pěti let zplodil Šét Enóše.
7  Po zplození Enóše žil Šét osm set sedm let a zplodil syny a dcery.
8  Všech dnů Šétových bylo devět set dvanáct let, a umřel.
9  Ve věku devadesáti let zplodil Enóš Kénana.
10  Po zplození Kénana žil Enóš osm set patnáct let a zplodil syny a dcery.
11  Všech dnů Enóšových bylo devět set pět let, a umřel.
12  Ve věku sedmdesáti let zplodil Kénan Mahalalela.
13  Po zplození Mahalalela žil Kénan osm set čtyřicet let a zplodil syny a dcery.
14  Všech dnů Kénanových bylo devět set deset let, a umřel.
15  Ve věku šedesáti pěti let zplodil Mahalalel Jereda.
16  Po zplození Jereda žil Mahalalel osm set třicet let a zplodil syny a dcery.
17  Všech dnů Mahalalelových bylo osm set devadesát pět let, a umřel.
18  Ve věku sto šedesáti dvou let zplodil Jered Henocha.
19  Po zplození Henocha žil Jered osm set let a zplodil syny a dcery.
20  Všech dnů Jeredových bylo devět set šedesát dvě léta, a umřel.
21  Ve věku šedesáti pěti let zplodil Henoch Metuzaléma.
22  A chodil Henoch s Bohem po zplození Metuzaléma tři sta let a zplodil syny a dcery.
23  Všech dnů Henochových bylo tři sta šedesát pět let.
24  I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.
25  Ve věku sto osmdesáti sedmi let zplodil Metuzalém Lámecha.
26  Po zplození Lámecha žil Metuzalém sedm set osmdesát dvě léta a zplodil syny a dcery.
27  Všech dnů Metuzalémových bylo devět set šedesát devět let, a umřel.
28  Ve věku sto osmdesáti dvou let zplodil Lámech syna.
29  Dal mu jméno Noe (to je Odpočinutí). Řekl: „Ten nám dá potěšení a odpočinutí od naší práce a od námahy našich rukou, kterou nám přináší země prokletá Hospodinem.“
30  Po zplození Noeho žil Lámech pět set devadesát pět let a zplodil syny a dcery.
31  Všech dnů Lámechových bylo sedm set sedmdesát sedm let, a umřel.
32  Když bylo Noemu pět set let, zplodil Noe Šéma, Cháma a Jefeta.
© 2019 ERF Medien