Website too slow? Load as basic HTML.

Genesis 1

Slovo na cestu

1 Na samém počátku historie naší země stojí Bůh. Ano, byl to On, kdo stvořil nebe a zemi. 2 Ačkoliv byla země zpočátku beztvará a pustá a všude se rozprostírala neproniknutelná temnota, už tenkrát se nad mlžným oparem obklopujícím celou Zemi skláněl Boží duch. 3 A tehdy Bůh řekl: "Buď světlo!" a v tom okamžiku se všechno zalilo světlem. 4 Bůh viděl, že světlo je dobré, a proto je oddělil od tmy. 5 Světlo nazval dnem a tmu nazval nocí. Tak uplynul na naší zemi první den. 6 Potom Bůh řekl: "Všechna voda obklopující zemi ať se rozdělí a vytvoří nahoře oblohu a dole oceány." 7-8 Těmito slovy tedy Bůh rozdělil vodní opar obklopující zemi a vytvořil z něj nebe a vodstva. Stalo se, jak řekl, a uplynul druhý den. 9 Dále Bůh řekl: "Veškerá vodstva pod širým nebem, nahromaďte se do oceánů a na vašem místě nechť se vynoří pevnina." A opět se všechno stalo tak, jak Bůh řekl. 10 Vzniklou souš pak nazval zemí a nahromaděné vody nazval mořem. I tentokrát Bůh viděl, že všechno jeho dílo je dobré. 11-12 Pokračoval však dále a řekl: "Země, zazelenej se trávou, kvítím a bylinami nesoucími semena. Vydej také rozmanité ovocné stromy rodící plody se semeny, aby se jimi mohly dále rozmnožovat." Když se všechno stalo přesně tak, jak Bůh řekl, opět viděl, že to, co stvořil, je dobré. 13 Celá země se zaskvěla překrásnou zelení. To všechno se stalo třetí den. 14-15 Dalšího dne Bůh řekl: "Buďte na nebi jasná světla. Sviťte nad zemí a oddělujte noc a den. Stanete se připomínkou plynoucího času, dnů a let." 16-17 Ihned se vše stalo, jak Bůh řekl, a na nebeské klenbě se objevila různá svítící tělesa. Zářivé slunce, chladný měsíc a k tomu nespočetné množství mihotavých hvězd. 18 Slunci připadl úkol svítit ve dne a měsíci s hvězdami osvětlovat zemi v noci. Bůh opět viděl, že vše, co učinil, je dobré, 19 a tak uplynul čtvrtý den. 20 Potom Bůh řekl: "Vody oceánů a moří, hemžete se rozmanitými rybami a vodními živočichy a v průzračném vzduchu pod nebeskou klenbou ať poletuje ptactvo všeho druhu." 21-22 Tak Bůh stvořil všechny tvory i netvory žijící ve vodní říši a velké i malé ptáky létající v oblacích. Se zalíbením se na své dílo podíval a požehnal jim: "Rozmnožujte se a naplňte všechny oceány a moře. Vy, ptáci, zaplňte celou zemi a vzduch." 23 To vše Bůh stvořil a uplynul pátý den. 24 Bůh však ve svém stvořitelském díle pokračoval dále a řekl: "Ty, země, vydej rozmanité druhy živočichů od plazů až po dobytek a divokou zvěř." Jak řekl, tak se taky ihned stalo. 25 Svým slovem Bůh stvořil širokou škálu druhů suchozemských živočichů, a když své dílo zhlédl, byl opět spokojen, neboť vše bylo dobré. 26 Nato Bůh řekl: "Nyní stvoříme člověka, bytost, která bude odrážet osobnost samotného Boha a bude žít se svým tvůrcem ve vzájemném vztahu. Tento člověk bude vládnout celé planetě se všemi jejími tvory ve vodě, na zemi i ve vzduchu." 27 Bůh tedy stvořil člověka ke svému obrazu jako muže a ženu. 28 Požehnal jim a řekl: "Množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji, neboť jsem vás ustanovil vládci nad veškerým tvorstvem, jež jsem stvořil. 29 Za pokrm jsem vám určil každou bylinu nesoucí semena, ovoce a jiné plody se semeny rostoucí na stromech. 30 Všichni ostatní živočichové se budou živit trávou, listím a zelenými bylinami." Jak Bůh řekl, tak se také stalo a 31 vše, co učinil, bylo velmi dobré. Tak tedy skončil i šestý den.