Romans 13

Słowo Życia

1 Bądźcie posłuszni władzom zwierzchnim. Bo nie ma władzy, której by komuś nie udzielił Bóg. Więc ta, która istnieje, jest ustanowiona przez Niego. 2 Kto przeciwstawia się władzy, burzy porządek ustanowiony przez Boga i sam na siebie ściąga karę. 3 Ludzie sprawujący władzę nie są postrachem dla tych, którzy postępują dobrze, ale dla czyniących źle. Nie chcesz żyć w strachu przed władzą? To czyń dobrze, a jeszcze cię pochwali! 4 Bóg ustanowił ich dla twojego dobra. Ale jeśli łamiesz Prawo, drżyj! Bo nie na darmo władza jest wyposażona w środki przymusu. Będąc na usługach Boga, wymierza karę temu, kto postępuje źle. 5 Dlatego należy się jej podporządkować – nie tylko z powodu groźby ukarania, ale ze względu na własne sumienie. 6 Z tych samych powodów płaćcie podatki. Urzędnicy państwowi muszą bowiem mieć utrzymanie, aby mogli pełnić zleconą im przez Boga służbę. 7 Oddawajcie więc każdemu, co mu się należy: płaćcie podatki i inne zobowiązania oraz okazujcie respekt i szacunek tym, którzy na to zasługują. 8 Nie miejcie wobec nikogo żadnych długów – z wyjątkiem długu wzajemnej miłości. Bo kto kocha bliźniego, wypełnia Prawo. 9 Przykazania: „Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj” i wszystkie inne sprowadzają się do jednego: „Kochaj bliźniego jak samego siebie”. 10 Miłość nie wyrządza zła bliźniemu – jest więc spełnieniem wymogów Prawa. 11 Przebudźcie się więc, bo czas już jest bliski! Bo nadejście naszego zbawienia jest teraz bliższe, niż gdy uwierzyliśmy. 12 Noc już ustępuje i zbliża się dzień. Odrzućmy więc czyny ciemności i włóżmy zbroję światła. 13 Postępujmy z godnością, jak w czasie dnia. Nie oddawajmy się szaleństwu i pijaństwu, orgiom, pożądaniu, sporom i zazdrości. 14 Niech kieruje wami nasz Pan, Jezus Chrystus, byście nie zaspokajali pożądliwości ciała.

Romans 13

English Standard Version

1 Let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. (Da 2:21; Joh 19:11; Tit 3:1; 1Pe 2:13) 2 Therefore whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. 3 For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval, (1Pe 2:14) 4 for he is God’s servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God’s wrath on the wrongdoer. (2Ch 19:6; 1Th 4:6) 5 Therefore one must be in subjection, not only to avoid God’s wrath but also for the sake of conscience. (Ec 8:2; 1Pe 2:19) 6 For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing. 7 Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. (Mt 17:25; Mt 22:21; Mr 12:17) 8 Owe no one anything, except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. (Le 19:13; Pr 3:27; Mt 22:40; Joh 13:34; Ro 13:10; Col 3:14) 9 For the commandments, “You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet,” and any other commandment, are summed up in this word: “You shall love your neighbor as yourself.” (Ex 20:13; Le 19:18; De 5:17; Mt 19:18) 10 Love does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfilling of the law. (Joh 14:15; Ro 13:8) 11 Besides this you know the time, that the hour has come for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than when we first believed. (Isa 56:1; Lu 21:28; 1Co 15:34; Eph 5:14; 1Th 5:6) 12 The night is far gone; the day is at hand. So then let us cast off the works of darkness and put on the armor of light. (Joh 3:20; Joh 9:4; 2Co 6:7; Eph 5:11; Eph 6:11; Eph 6:13; Col 3:8; 1Th 5:8) 13 Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy. (Lu 21:34; Ga 5:21; 1Th 4:12; Jas 3:14; Jas 3:16; 1Pe 4:3) 14 But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to gratify its desires. (Job 29:14; Ps 132:9; Lu 24:49; Ga 3:27; Ga 5:16; Eph 4:24; Col 3:10; 1Pe 2:11)