Exodus 6

Het Boek

"Ik ben de HERE, de Almachtige God, Die verscheen aan Abraham, Isa"k en Jakob, ook al kenden zij Mij niet met de naam HERE. Ik heb een verbond met hen gesloten en hun beloofd dat Ik hun en hun afstammelingen het land Kana"n zou geven, waarin zij toen woonden. En nu heb Ik de onderdrukking van het volk Israël, als slaven van de Egyptenaren, gezien en Ik heb Mij mijn verbond herinnerd. Daarom moet u de afstammelingen van Israël vertellen dat Ik mijn enorme macht zal gebruiken en grote wonderen zal doen om hen uit de slavernij te bevrijden. Ik zal hen aannemen als mijn volk en Ik zal hun God zijn. En zij zullen weten dat Ik de HERE hun God ben, Die hen heeft gered van de Egyptenaren. 7-8  Ik zal hen brengen naar het land dat Ik Abraham, Isa"k en Jakob al heb beloofd. Het zal hun toebehoren." Mozes vertelde het volk wat God had gezegd, maar zij wilden niet naar hem luisteren. De gevolgen van zijn eerdere uitspraken hadden hen totaal ontmoedigd. De HERE sprak opnieuw met Mozes en zei: 10 "Ga terug naar Farao en zeg hem dat hij het volk van Israël mcet laten gaan." 11 "Maar ziet U het dan niet?" protesteerde Mozes. "Als het volk al niet naar mij wil luisteren, hoe kan ik dan verwachten dat Farao dat wel zal doen? Ik ben toch immers geen spreker!" 12 Toen beval de HERE Mozes en A"ron opnieuw naar het volk Israël te gaan en ook naar Farao om te eisen dat hij het volk zou laten gaan. 13 Dit zijn de namen van de familiehoofden uit de verschillende stammen van Israël: De zonen van Ruben, de oudste zoon van Israël: Henoch, Pallu, Hezron en Karmi. 14 De familiehoofden van de stam van Simeon waren: Jemuël, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar en Saul, wiens moeder een Kana"nitische was. 15 Dit zijn de familiehoofden van de stam van Levi, in volgorde van leeftijd: Gerson, Kehath en Merari. Levi was 137 jaar toen hij stierf. 16 De zonen van Gerson waren Libni en Simeï (en hun gezinnen). 17 De zonen van Kehath waren Amram, Jizhar, Hebron en Uzziël. Kehath was 133 jaar toen hij stierf. 18 De zonen van Merari waren Mahli en Musi. Dit waren de families van de Levieten in volgorde van leeftijd. 19 Amram trouwde met Jochebed, de zuster van zijn vader. Hun zonen heetten A"ron en Mozes. Amram stierf op 137-jarige leeftijd. 20 De zonen van Jizhar waren Korach, Nefeg en Zichri. 21 De zonen van Uzziël waren Misaël, Elsafan en Sithri. 22 A"ron trouwde met Eliséba, de dochter van Ammin dab, de zuster van Nahesson. Hun zonen heetten Nadab, Abihu, Eleazar en Ithamar. 23 De zonen van Korach waren Assir, Elk na en Abiasaf. Dat zijn de gezinnen in het geslacht van Korach. 24 A"rons zoon Eleazar trouwde met één van de dochters van Putiël. Hun zoon heette Pinehas. Dit waren de namen van de familiehoofden van de stam van Levi en van de gezinnen binnen de families. 25 De A"ron en Mozes die in bovenstaande lijst voorkomen, zijn dezelfde A"ron en Mozes tegen wie God zei: "Leid het hele volk Israël uit het land Egypte weg." 26 Zij gingen naar Farao om toestemming te vragen het volk uit het land weg te leiden. 27-28  Tegen hen zei de HERE: "Ik ben de HERE. Ga en breng Farao de boodschap die Ik jullie heb gegeven." 29 En dit is dezelfde Mozes die tegen de HERE inging en zei: "Ik kan het niet, ik ben geen spreker; waarom zou Farao naar mij luisteren?"