Isaiah 30

کتاب مقدس، ترجمه تفسیری

1 خداوند می‌فرمايد: «وای بر فرزندان ياغی من! آنان با هركسی مشورت می‌كنند جز با من. برخلاف ميل من پيمانها می‌بندند و بدين ترتيب بر گناهان خود می‌افزايند. 2 آنان بی‌آنكه با من مشورت كنند به مصر می‌روند تا از فرعون كمک بگيرند، زيرا بر قدرت او اميد بسته‌اند. 3 ولی اميد بستن بر قدرت پادشاه مصر جز نوميدی و رسوايی سودی نخواهد داشت. 4 هر چند تسلط فرعون تا شهرهای صوعن و حانيس می‌رسد، 5 اما او هيچ كمكی به مردم يهودا نخواهد كرد و سودی به ايشان نخواهد رسانيد. ايشان از اينكه بر مصريان اعتماد كرده‌اند پشيمان خواهند شد. 6 «ببينيد چگونه گنجهايشان را بار الاغها و شتران كرده، بطرف مصر در حركتند! ايشان از ميان بيابانهای هولناک و خطرناک كه پر از شيرهای درنده و مارهای سمی است می‌گذرند تا نزد قومی برسند كه هيچ كمكی به ايشان نخواهد كرد. 7 كمک مصر بيهوده و بی‌فايده است؛ به همين دليل است كه مصر را اژدهای بی‌خاصيت لقب داده‌ام.» 8 خداوند به من گفت كه تمام اينها را در طوماری بنويسم و ثبت كنم تا برای آيندگان سندی ابدی باشد از ياغيگری اين قوم. 9 زيرا قوم اسرائيل قومی ياغی هستند و نمی‌خواهند از قوانين خداوند اطاعت كنند. 10 آنها به انبيا می‌گويند: «برای ما نبوت نكنيد و حقيقت را نگوييد. سخنان دلپذير به ما بگوييد و رؤياهای شيرين برای ما تعريف كنيد. 11 نمی‌خواهيم درباره‌ء خدای قدوس اسرائيل چيزی بشنويم. پس راه و رسم او را به ما تعليم ندهيد.» 12 اما پاسخ خدای قدوس اسرائيل اين است: «شما به پيام من اعتنا نمی‌كنيد، بلكه به ظلم و دروغ تكيه می‌كنيد. 13 پس بدانيد كه اين گناهتان باعث نابودی شما خواهد شد. شما مانند ديوار بلندی هستيد كه در آن شكاف ايجاد شده و هر لحظه ممكن است فرو ريزد. اين ديوار ناگهان فرو خواهد ريخت و درهم خواهد شكست، 14 و شكستگی آن مانند شكستگی كوزه‌ای خواهد بود كه ناگهان از دست كوزه‌گر می‌افتد و چنان می‌شكند و خرد می‌شود كه نمی‌توان از تكه‌های آن حتی برای گرفتن آتش از آتشدان و يا برداشتن آب از حوض استفاده كرد.» 15 خداوند، خدای قدوس اسرائيل چنين می‌فرمايد: «بسوی من بازگشت كنيد و با خيالی آسوده به من اعتماد كنيد، تا نجات يابيد و قدرت كسب كنيد.» اما شما اين كار را نمی‌كنيد، 16 بلكه در اين فكر هستيد كه بر اسبان تيزرو سوار شده، از چنگ دشمن فرار كنيد. البته شما به اجبار فرار خواهيد كرد اما اسبان تعقيب‌كنندگان تيزروتر از اسبان شما خواهند بود. 17 يک نفر از آنان هزار نفر از شما را فراری خواهد داد و پنج نفر از آنان همه‌ء شما را تارومار خواهند كرد بطوری كه از تمام لشكر شما جز يک پرچم بر نوک تپه، چيزی باقی نماند. 18 با اين حال، خداوند هنوز منتظر است تا بسوی او بازگشت نماييد. او می‌خواهد بر شما رحم كند، چون خدای با انصافی است. خوشابحال كسانی كه به او اعتماد می‌كنند. 19 ای قوم اسرائيل كه در اورشليم زندگی می‌كنيد، شما ديگر گريه نخواهيد كرد، زيرا خداوند دعای شما را خواهد شنيد و به ياری شما خواهد آمد. 20 خداوند شما را از سختيها و مشكلات عبور خواهد داد، اما او خودش با شما خواهد بود و شما را تعليم خواهد داد و خود را از شما پنهان نخواهد كرد. 21 هرگاه بطرف راست يا چپ برويد، از پشت سر خود صدای او را خواهيد شنيد كه می‌گويد: «راه اين است، از اين راه برويد.» 22 همه‌ء بتهای خود را كه با روكش نقره و طلا پوشيده شده‌اند مانند اشياء كثيف بيرون خواهيد ريخت و از خود دور خواهيد كرد. 23 آنگاه خدا به هنگام كشت به شما باران خواهد بخشيد تا محصول پربار و فراوان داشته باشيد. رمه‌هايتان در چراگاه‌های سرسبز خواهند چريد 24 و الاغها و گاوهايتان كه زمين را شخم می‌زنند از بهترين علوفه تغذيه خواهند كرد. 25 در آن روز، برجهای دشمنانتان فرو خواهد ريخت و خودشان نيز كشته خواهند شد، اما برای شما از هر كوه و تپه‌ای چشمه‌ها و جويهای آب جاری خواهد گشت. 26 ماه مثل آفتاب روشنايی خواهد داد و آفتاب هفت برابر روشنتر از هميشه خواهد تابيد. همۀ اينها هنگامی روی خواهد داد كه خداوند قوم خود را كه مجروح كرده، شفا دهد و زخمهايشان را ببندد! 27 اينک خداوند از جای دور می‌آيد! خشم او شعله‌ور است و دود غليظی او را احاطه كرده است. او سخن می‌گويد و كلماتش مثل آتش می‌سوزاند. 28 نفس دهان او مانند سيل خروشانی است كه هر چه سر راهش باشد با خود می‌برد. او قومها را غربال كرده، از بين خواهد برد و به مقاصد شوم آنها خاتمه خواهد داد. 29 اما شما ای قوم خدا با شادی سرود خواهيد خواند، درست مانند وقتی كه در جشنهای مقدس می‌خوانيد، و شادمان خواهيد شد درست همانند كسانی كه روانه می‌شوند تا با آهنگ نی بسوی خانه‌ء خداوند كه پناهگاه اسرائيل است پيش بروند. 30 خداوند صدای پرجلال خود را به گوش مردم خواهد رساند و مردم قدرت و شدت غضب او را در شعله‌های سوزان و طوفان و سيل و تگرگ مشاهده خواهند كرد. 31 با شنيده شدن صدای خداوند نيروی آشور ضربه خورده، در هم خواهد شكست. 32 همزمان با ضرباتی كه خداوند در جنگ با آشوريها بر آنان وارد می‌آورد قوم خدا با ساز و آواز به شادی خواهند پرداخت! 33 از مدتها پيش محلی عميق و وسيع برای سوزاندن مولک، خدای آشور آماده شده است. در آنجا هيزم فراوان روی هم انباشته شده و نفس خداوند همچون آتش آتشفشان بر آن دميده، آن را به آتش خواهد كشيد.

Isaiah 30

Neues Leben. Die Bibel

1 »Meinen widerspenstigen Kindern wird es sehr schlecht gehen«, sagt der Herr. »Sie schmieden einen Plan, der nicht von mir ausgeht, sie schließen ein Bündnis, das nicht nach meinem Sinn ist. Dadurch schaufeln sie Sünde auf Sünde. 2 Sie machen sich auf den Weg nach Ägypten hinab, ohne mich zu fragen. Sie suchen dort beim Pharao Zuflucht und wollen sich dort unter dem Schutz Ägyptens bergen. 3 Doch die Zuflucht zum Pharao wird sie beschämen und die Flucht unter den Schutz Ägyptens wird ihnen zur Schande werden. 4 Ihre königlichen Gesandten sind zwar schon in Zoan und ihre Boten in Hanes eingetroffen, 5 aber sie werden alle von diesem Volk enttäuscht werden müssen, das ihnen weder etwas nützt noch weiterhilft und ihnen nichts anderes einbringt als Enttäuschung und zusätzliche Schmähung.« 6 Dies ist die Botschaft für das Nilpferd des Südens: Durch ein Land der Not und der Angst, in dem es Löwinnen und Löwen, Nattern und geflügelte Reptilien gibt, tragen sie ihre Reichtümer auf Eselsrücken und ihre Schätze auf den Höckern von Kamelen. Sie tragen es zu einem Volk, das ihnen gar nichts nützt. 7 Ägyptens Hilfe wird hohl und nichtig sein. Deshalb nenne ich dieses Volk Angeber und Nichtstuer.« 8 Nun geh und schreib ihnen diese Worte auf eine Tafel; verzeichne sie in einem Buch. Sie sollen dort für die Zukunft und für alle Ewigkeit aufgeschrieben sein. 9 Denn dieses Volk ist störrisch. Seine Söhne sind Lügner, die die Weisungen des Herrn nicht gerne anhören. 10 Zu den Sehern sagen sie: »Seht nicht!« Zu den Propheten: »Weissagt uns nicht die Wahrheit. Streichelt uns mit Schmeicheleien und verhätschelt uns mit Täuschungen. 11 Geht uns aus dem Weg, tretet zur Seite, verschwindet. Lasst uns mit dem `Heiligen Israels´ in Ruhe.« 12 Deshalb entgegnet der Heilige Israels: »Weil ihr missachtet, was ich euch sage, und euch lieber auf Erpressung und üble Tricks verlassen und stützen wollt, 13 wird diese Sünde für euch wie ein Riss in einer einsturzgefährdeten hohen Mauer sein, der sich plötzlich ausdehnt. Von einem Augenblick auf den anderen stürzt sie ein. 14 Ihr werdet wie Tongeschirr zerschmettert werden - schonungslos werdet ihr vollständig zertrümmert. Es wird sich keine Scherbe mehr finden, um darin ein paar glühende Kohlen von einer Feuerstelle zu holen oder Wasser aus einem Brunnen zu schöpfen.« 15 Denn so spricht der allmächtige Herr, der Heilige Israels: »Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein. Aber das wollt ihr nicht. 16 Ihr sagt: `Wir wollen auf Pferden dahinfliegen.´ Deshalb werdet ihr fliehen. Und: `Wir wollen auf schnellen Tieren reiten.´ Deshalb werden auch eure Feinde sehr schnell sein! 17 Vor dem Schlachtruf eines Einzigen werden 1.000 von euch fliehen. Fünf von ihnen werden euch alle in die Flucht schlagen, bis von euch nur noch ein kleiner Rest übrig ist. Dann seid ihr wie eine einsame Kiefer auf einer Bergspitze oder wie ein Flaggenmast auf einem Hügel.« 18 Deshalb wartet der Herr sehnlich darauf, euch zu begnadigen. Er wird sich erheben, um euch sein Erbarmen zu zeigen. Denn der Herr ist ein gerechter Gott. Glücklich ist, wer auf ihn vertraut. 19 Ja, Volk von Zion, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht mehr immerzu weinen müssen. Er wird dir ganz sicher gnädig sein, wenn du ihn um Hilfe bittest. Dein Rufen erhört er sofort. 20 In der Not wird euch der Herr Brot und in der Bedrängnis Wasser geben. Deine Lehrer werden sich nicht mehr verkriechen müssen. Du wirst die, die dich lehren, mit eigenen Augen sehen können. 21 Ob dein Weg nach rechts oder links führt, wird eine Stimme hinter dir herrufen und dir ansagen: »Das ist der richtige Weg, den geh!« 22 Dann wirst du deine versilberten Götzen und deine mit Gold überzogenen Bilder verunreinigen und sie auf den Müll hinauswerfen und dabei rufen: »Weg mit dem Dreck!« 23 Der Herr wird euch daraufhin mit Regen für eure Saat, die ihr in den Boden legt, segnen. Als Ertrag werdet ihr saftiges, nahrhaftes Brot haben und euer Vieh wird an jenem Tag auf fruchtbarem, weitläufigem Weideland grasen. 24 Die Rinder und Esel, mit denen ihr den Boden bestellt, werden gutes Mischfutter fressen, das mit Salz haltbar gemacht und mit der Schaufel und der Wurfgabel von den Spelzen gereinigt wurde. 25 Auf jedem hohen Berg und jedem aufragenden Hügel werden Wasserbäche hervorquellen. Das wird am Tag des großen Massakers sein, wenn die Türme fallen. 26 Der Mond wird genauso hell scheinen wie die Sonne, und die Sonne wird sieben Mal heller strahlen - wie das Licht von sieben Tagen! So wird es sein, wenn der Herr anfängt, die Verletzungen seines Volkes zu verbinden und die Wunden, die er ihnen schlug, zu heilen. 27 Sieh! Der Herr selbst kommt aus der Ferne, glühend vor Zorn. Er erhebt sich mit Macht. Seine Lippen beben vor Wut und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer. 28 Sein Atem ist wie eine überschwemmende Flut, die einem das Wasser bis zum Hals stehen lässt. Er wird die Völker im Sieb der Nichtigkeit schütteln und ihnen Zaumzeug anlegen, das sie in die Irre leiten wird. 29 Euer Gesang wird dann erklingen wie am Abend vor dem Passahfest. Du wirst dich von Herzen freuen, wie jemand, der im Festzug unter Flötenspiel mitzieht, um zum Berg des Herrn, dem Felsen Israels, zu gehen. 30 Dann wird der Herr seiner gewaltigen Stimme Gehör verschaffen. Er wird dafür sorgen, dass seinem Arm Beachtung geschenkt wird, wenn er wutschnaubend zuschlägt und seinen brennenden Zorn mit Wolkenbrüchen, Gewitter und Hagelschlag herunterprasseln lässt. 31 Die Stimme des Herrn wird den Assyrern Furcht einjagen, wenn er mit seinem Stock zuschlägt. 32 Mit jedem Schlag des Herrn wird der Stock, den er für dieses Land bestimmt hat, zur Rute, die er auf sie niederfahren lässt. Dabei schlägt er seine Schlacht und kämpft mit seinem Arm gegen sie. Jeder Schlag wird von Tamburin- und Harfenspiel begleitet. 33 Denn schon längst ist eine Feuerstätte für alle Abscheulichkeiten hergerichtet. Sie ist auch für den König errichtet worden - tief und weit -; das Brennholz ist hoch aufgeschichtet und für das Feuer vorbereitet. Der Atem des Herrn wird es in Brand setzen wie ein Schwefelstrom.