Wisdom of Solomon 1

Český ekumenický překlad

Milujte spravedlnost, vy soudcové země, smýšlejte o Hospodinu v dobrotě a hledejte ho upřímným srdcem. Dává se nalézat těm, kdo ho nepokoušejí, ukazuje se těm, kdo mu nejsou nevěrní. Zvrácené myšlenky totiž odvádějí od Boha, ale jeho moc zahanbuje nemoudré, když ji pokoušejí. Moudrost nevejde do zlovolné duše, nebude přebývat v těle podrobeném hříchu. Svatý duch kázně prchá před lstí, vzdaluje se od nerozumných myšlenek, v studu se odvrací od nepravosti. Moudrost je duch lidumilný, ale nepromine trest rouhačovi za slova jeho rtů; Bůh je zajisté svědkem jeho ledví, dobře vidí do skrytu jeho srdce a slyší všechno, co člověk mluví. Duch Hospodinův naplňuje zemi, on, jenž všemu dává řád, zná každou myšlenku. Před ním se neskryje nikdo, kdo je na straně bezpráví, trestající spravedlnost ho nemine. Spády svévolníka vyjdou najevo, o jeho piklech uslyší Hospodin a ztrestá jeho zvrácenost. 10 Vždyť ucho žárlivě milujícího slyší všechno, ani reptání šeptem mu neujde. 11 Chraňte se neprospěšného reptání, zdržte jazyk od pomluv, vždyť ani hovor vskrytu neprojde bez povšimnutí a prolhaná ústa zabíjejí duši. 12 Nepřivolávejte si smrt pobloudilostí svého života, nevystavujte se záhubě pro činy svých rukou. 13 Vždyť Bůh smrt neučinil, ani se netěší ze zahynutí živých; 14 stvořil totiž všechno, aby to bylo, čemu dal na světě vzniknout, určil k spáse, není v tom smrtící jed; podsvětí nebude kralovat nad zemí. 15 Vždyť spravedlnost je nesmrtelná. 16 Ale svévolníci přivolali smrt rukama i slovy, měli ji za přítelkyni, proto zchřadli; uzavřeli s ní smlouvu, a tak si zasluhují, aby byla jejich údělem.