Exodus 35

Český ekumenický překlad

1  Mojžíš shromáždil celou pospolitost Izraelců a řekl jim: „Hospodin přikázal, abyste dodržovali toto: 2  Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku; kdo by v ten den dělal nějakou práci, zemře. 3  V den odpočinku nerozděláte oheň v žádném svém obydlí.“ 4  Mojžíš řekl celé pospolitosti Izraelců: „Toto přikázal Hospodin: 5  Vyberte mezi sebou pro Hospodina oběť pozdvihování. Každý ať ze srdce dobrovolně přinese jako Hospodinovu oběť pozdvihování zlato, stříbro a měď, 6  látku purpurově fialovou, nachovou nebo karmínovou, jemné plátno, kozí srst, 7  načerveno zbarvené beraní kůže, tachaší kůže, akáciové dřevo, 8  olej na svícení, balzámy na olej k pomazání a na kadidlo z vonných látek, 9  karneolové drahokamy a kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku. 10  A každý, kdo je mezi vámi dovedný, ať přijde a dělá vše, co Hospodin přikázal: 11  příbytek, jeho stan a přikrývku, spony a desky, svlaky, sloupy a patky, 12  schránu a tyče k ní, příkrov a vnitřní oponu, 13  stůl a tyče k němu i veškeré náčiní, také předkladné chleby, 14  svícen k svícení a náčiní k němu i kahánky a olej k svícení, 15  kadidlový oltář a tyče k němu, olej k pomazání a kadidlo z vonných látek i vstupní závěs ke vchodu do příbytku, 16  oltář pro zápalnou oběť s bronzovým roštem, tyče k němu a veškeré náčiní, nádrž a podstavec k ní, 17  zástěny pro nádvoří, jeho sloupy a patky i závěs pro bránu do nádvoří, 18  kolíky pro příbytek, kolíky pro nádvoří a příslušná lana, 19  tkaná roucha pro přisluhování ve svatyni, svatá roucha pro kněze Árona a roucha jeho synům pro kněžskou službu.“ 20  Celá pospolitost Izraelců vyšla od Mojžíše 21  a každý, koho srdce pudilo a kdo byl ochotné mysli, přicházel a přinášel Hospodinovu oběť pozdvihování pro dílo na stanu setkávání a pro veškerou službu v něm i pro svatá roucha. 22  Přicházeli muži i ženy a všichni ze srdce dobrovolně přinášeli spínadla, kroužky, prsteny a přívěsky, všelijaké zlaté předměty, totiž každý, kdo nabídl Hospodinu zlato jako oběť podávání. 23  Každý, kdo měl látku purpurově fialovou, nachovou a karmínovou, jemné plátno a kozí srst, načerveno zbarvené beraní kůže a tachaší kůže, přinášel je. 24  Každý, kdo chtěl přinést oběť pozdvihování ve stříbře a v mědi, přinesl to Hospodinu jako oběť pozdvihování. Každý, kdo měl akáciové dřevo k jakémukoli bohoslužebnému dílu, přinášel je. 25  I všechny dovedné ženy vlastnoručně předly a přinášely, co napředly, látku purpurově fialovou, nachovou a karmínovou a jemné plátno. 26  Všechny ženy, které srdce pudilo a které to dovedly, předly kozí srst. 27  Předáci přinášeli karneoly a kameny pro zasazení do nárameníku a náprsníku 28  i balzám a olej na svícení i na olej k pomazání a na kadidlo z vonných látek. 29  I přinášeli Izraelci dobrovolný dar Hospodinu, každý muž a žena, které pudilo srdce, dobrovolně přinášeli všechno potřebné k dílu, které skrze Mojžíše přikázal Hospodin vykonat. 30  Mojžíš řekl Izraelcům: „Hleďte, Hospodin povolal jménem Besaleela, syna Urího, vnuka Chúrova, z pokolení Judova. 31  Naplnil ho Božím duchem, aby měl moudrost, důvtip a znalost pro každé dílo 32  a uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí, 33  opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo, aby dovedl udělat každé navržené dílo. 34  Dal mu i schopnost vyučovat, jemu i Oholíabovi, synu Achísamakovu z pokolení Danova. 35  Obdařil je dovedností zhotovovat jakékoli dílo řemeslnické, umělecké, výšivkářské, na látce purpurově fialové, nachové a karmínové a na jemném plátně, i dílo tkalcovské; aby dovedli udělat jakékoli dílo a pracovat s vynalézavostí.“