Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Chrám se naplnil dýmem Boží velebnosti a moci. Nikdo teď nemohl vstoupit dovnitř, dokud andělé nevykonají soud na zemi. Ze svatyně jim přikázal hlas: "Jděte a vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zemi!"
2 První z andělů šel a vylil na zem svou číši. Tu se na lidech, kteří nesli znak šelmy a klaněli se její soše, objevily zhoubné vředy.
3 Druhý anděl vlil obsah své číše do moře. Všechno živé v moři uhynulo, takže se naplnilo hnilobou a rozkladem.
4 Třetí anděl vylil svou číši nad řekami a prameny vod. Vody byly zkaženy.
5 Slyšel jsem toho anděla, který měl moc nad vodami, jak říká: "Jsi spravedlivý, svatý a věčný Bože, a je to zasloužený rozsudek.
6 Opíjeli se krví nevinných a proroků, a proto teď umírají žízní."
7 A mučedníci od oltáře se připojili: "Ano, všemohoucí Pane, soudíš spravedlivě a podle pravdy."
8-9 Čtvrtý anděl vylil obsah své číše na slunce. Pálilo tak, že lidé padali těžkým úžehem. Místo aby činili pokání a aspoň teď vzdali Bohu čest, proklínali ho za tu pohromu.
10 Pátý anděl vylil číši na trůn šelmy a v jejím království se setmělo. Lidé, trýzněni již vředy, se bolestí až kousali do rtů.
11 A přece ještě zlořečili Bohu, místo aby se jejich ústa otevřela k pokání.
12 Šestý anděl vlil obsah své číše do veliké řeky Eufratu. Její vody vyschly, a tak se otevřela cesta pro vladaře z východu.
13-16 Tu jsem viděl, jak z tlamy draka, z huby šelmy a z úst lživého proroka vylezli tři nečistí duchové jako odporné ropuchy. Snažili se lidem imponovat různými divy. Obcházeli vládce světa, aby je získali za spojence k rozhodující bitvě proti všemohoucímu Bohu. Svolávali je na místo nazvané Harmagedon. Doba je vážná. Pán připomíná: "Přijdu nečekaně jako zloděj v noci. Dobře tomu, kdo bdí a je připraven."
17 Sedmý anděl vylil svou číši do ovzduší a z chrámu zazněl mohutný hlas: "Je dokonáno!"
18 Strhla se bouře s blesky a hromy a celá země se otřásala; takové zemětřesení nezažil nikdo od počátku lidstva.
19 Bůh nezapomněl na hříchy velikého bezbožného města, zvaného Babylón. Dal mu pít z poháru svého trestajícího hněvu. Roztrhlo se na tři kusy a i ostatní města se zhroutila.
20 Všechny ostrovy zmizely a po horách nezůstalo ani památky.
21 Lidi postihla nepředstavitelná zkáza - krupobití. A oni za tu strašnou pohromu proklínali Boha.
© 2016 ERF Medien