Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1-2 Ještě jiné mocné a podivuhodné úkazy jsem uviděl na nebi. Přede mnou se rozprostíralo křišťálově průzračné jezero, jiskřící jako oheň. U něho se shromáždili všichni ti, kdo zůstali věrni Bohu a zvítězili nad ďábelskou šelmou, neuctívali její sochu a nedali se označit jejím číslem.
3 Nyní dostali od Boha harfy, aby hráli a zpívali píseň vysvoboditele Božího lidu a píseň Spasitele světa Ježíše: "Velké a podivuhodné jsou tvé činy,Pane Bože všemohoucí.Tvoje cesty jsou spravedlivé a přímé,Králi všech národů.
4 Kdo by se tě, Pane, nebála kdo by neuctíval tvoje jméno?Vždyť ty jediný jsi Svatý.Všechny národy přijdu a skloní se před tebou,všichni poznají, že tvoje soudy jsou spravedlivé."
5 Potom jsem viděl: Otevřela se svatyně nebeského chrámu
6 a vyšlo z ní sedm andělů - vykonavatelů sedmi posledních pohrom, kterými se dovrší spravedlivý Boží hněv. Ti andělé měli zářivě čistá kněžská roucha a byli přepásáni zlatými šerpami.
7 Jedna ze čtyř bytostí od Božího trůnu jim předala sedm zlatých číší naplněných hněvem od Boha, živého od věků na věky.
© 2016 ERF Medien