Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Hospodin bude kralovat

1-2 Izraelci," píše dále prorok Zacharjáš. "Blíží se den soudu, kdy Hospodin shromáždí vojska nepřátel k boji proti Jeruzalému. Ti pak obsadí a vyplení město a před vašimi zraky si rozdělí váš majetek jako válečnou kořist. Vyloupí domy, znásilní vaše ženy a polovinu obyvatel města odvlečou do vyhnanství. V Jeruzalémě zůstane sotva polovina těch, kdo tam přebývali.
3 Potom se však těmto národům naopak postaví Hospodin a sám s nimi bude bojovat jako válečník.
4 Až přijde čas, postaví se na Olivovou horu na východ od Jeruzaléma. Hora se od východu na západ rozdělí údolím, takže polovina jí zůstane na severu a polovina na jihu.
5 Tím údolím, které bude sahat až k Asalu, se vám, Izraelci, podaří uniknout, jako jste unikli zemětřesení za vlády judského krále Uzijáše. A tehdy přijde Hospodin, váš Bůh, v doprovodu svých andělů.
6 V ten den vám světlo ani chlad neprozradí, zda je noc či den.
7 Ten zvláštní den zná jedině Hospodin. Až přijde večer, zůstane světlo jako ve dne.
8 Tehdy vytryskne z Jeruzaléma proud živé vody, která nikdy nevyschne. Polovina zamíří k na východ k Mrtvému moři a polovina poteče na západ do Středozemního moře.
9 Hospodin převezme vládu nad celou zemí jako jediný a pravý Bůh.
10 Celé území od Geby až k Rimónu se promění v rovinu, nad níž se bude na místě, kde stál, vznešeně tyčit Jeruzalém. Od Benjamínské brány až k původní Nárožní bráně a od věže Chananeelu až ke Královským lisům.
11 Obyvatelé Jeruzaléma budou žít v bezpečí a město již nikdy nikdo neohrozí.
12 Všem ostatním národům Hospodin naopak připraví potupný a strašlivý konec. Jako chodící mrtvoly budou umírat zaživa. Oči jim vypadají z důlků a jazyk shnije v ústech.
13 V den Hospodinova soudu všechny zachvátí nesmírný zmatek. Lidé budou hledat pomoc jeden u druhého, ale všichni se postaví proti všem.
14 Judejci budou bojovat za Jeruzalém a připraví národy protivníků o jejich bohatství. Nashromáždí množství zlata a stříbra i drahého oblečení.
15 Stejný osud potká také stáda koní, mezků a velbloudů i ostatních zvířat v osadách nepřátel.
16 Všichni, kdo z národů, které útočily proti Jeruzalému, zůstanou naživu, se připojí k Izraeli a každý rok budou přicházet, aby během oslav vysvobození z Egypta uctili všemocného Hospodina jako svého krále.
17-19 Kdyby snad Egypťané nebo obyvatelé kteréhokoliv z národů světa nepřišli do Jeruzaléma, aby se během slavnosti Hospodinu poklonili, on sám postihne jejich zemi suchem.
20 Jednoho dne budou všemocnému Hospodinu zasvěceny dokonce i zvonce na koňském postroji a všechny obyčejné hrnce v celém Judsku i v Jeruzalémě budou stejně posvátné jako obětní mísy.
21 Každý tak bude moci připravit Hospodinu oběť ve vlastní nádobě a z chrámu konečně zmizí všichni, kdo chtěli obchodovat s Hospodinovou svatostí.
© 2016 ERF Medien