Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Pramen, který smyje nepravosti

1 Až ten čas nastane, vytryskne pramen, který smyje nepravosti a provinění Izraele a obyvatel Jeruzaléma.
2 Tehdy já sám, Hospodin, z celé země vymýtím všechny falešné bohy a uvrhnu je v zapomnění. Vyženu lživé proroky a ukončím jejich špinavé intriky.
3 A kdyby pak ještě někdo chtěl klamat jako oni, jeho vlastní otec a matka ho zavrhnou a odsoudí k smrti za podvádění v mém jménu.
4 Všichni proroci budou za své falešné věštby pokořeni a už nikdo z nich si neobleče prorocký šat, aby takto podváděl.
5 Raději řekne: "Kdepak já a prorok! Budu obdělávat zemi, která mě živí už od mládí."
6 A když se ho někdo zeptá, co to má na těle za rány, odpoví: "Ty jsem utržil při rvačce v domě mého přítele."
7 Já sám, všemocný Hospodin, pozvednu meč proti pastýřům, vůdcům svého vlastního lidu. Uhodím na ně a jejich ovce se rozprchnou. Ani ty nejmenší neušetřím.
8 Zahynou dvě třetiny obyvatel země a pouhá třetina zůstane na živu.
9 Tuto třetinu však pečlivě prověřím a pročistím jako stříbro a zlato. Budou-li mne o něco žádat, já jim vyhovím. Opět je prohlásím za svůj lid a budu pro ně Hospodin a Bůh."
© 2016 ERF Medien