Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1-2 Jednoho dne přišel z Gilgálu do Bokímu Hospodinův posel - anděl - a oznámil Izraelcům: "Vyvedl jsem vás z Egypta a přivedl do země, kterou jsem slíbil vašim předkům. Řekl jsem jim, že nikdy s vámi nezruším smlouvu, jestliže ani vy neuzavřete žádnou dohodu s obyvateli této země, ale naopak rozboříte všechny oltáře jejich bohů. Ovšem co jste učinili? Neposlechli jste mne.
3 Když jste tedy porušili naši úmluvu, nevyženu před vámi národy žijící v této zemi, ale stanou se vám ostnem v oku a jejich bohové pro vás budou stále nastraženou léčkou."
4 Když Izraelci vyslechli tato slova, dali se do hlasitého nářku.
5 Proto dali tomu místu název Bokím (což znamená Plačící) a přinesli tam Hospodinu oběť.
6 Když propustil Jozue lid, rozešly se jednotlivé kmeny na území, která jim byla přidělena.
7-9 Jozue zemřel ve věku sto desíti let, pohřbili ho na jeho dědičném území v Timnat-cheresu v Efrajimském pohoří, severně od hory Gaaše. Izraelci zůstali Hospodinu věrni nejenom po celý Jozuův život, ale i po celou dobu, kdy ještě žili starší mužové jeho generace, kteří viděli na vlastní oči všechny ohromující zázraky, jež Hospodin vykonal pro Izraelce.

Náboženská vzpoura lidu

10 Postupem času však i tito starší zemřeli a po nich nastoupila nová generace, která již neznala Hospodina ani jeho mocné skutky, které vykonal pro Izraelce.
11 Tito lidé si žili po svém, nedbali na Boží přikázání a dokonce začali uctívat pohanské bohy.
12  Na Hospodina, který jejich otce vyvedl z Egypta, brzy zapomněli a klaněli se bohům těch národů, mezi nimiž žili. Tak Hospodina provokovali.
13 Opustili ho jako pravého Boha a stali se otroky Baala a Aštarty.
14 Hospodin tedy ponechal Izraelce napospas okolním národům, které je nemilosrdně napadaly a hubily. Vydal je nepřátelům do rukou, takže nebyli schopni se jim ubránit.
15 Vždy, když Izraelci vytáhli do boje, byli poraženi, protože Hospodin nestál na jejich straně, ale proti nim, jako jejich nepřítel. Stalo se přesně to, co jim Hospodin přísahal: dolehlo na ně nesmírné soužení.
16 Hospodin jim proto dával soudce, aby je vedli a vysvobodili z područí nepřátel.
17 Izraelci ale neposlouchali ani tyto vyvolené vůdce. Nestoudně uctívali cizí bohy a klaněli se jim. Brzy zcela opustili víru, kterou poslušně vyznávali jejich předkové, a vzpírali se všem Hospodinovým nařízením.
18  Kdykoliv Izraelci trpěli pod útlakem a tyranií svých nepřátel, Hospodin s nimi cítil a pomáhal jim po celou dobu soudcova života. Soudce, který stál věrně po boku Hospodina, pak vysvobozoval Izraele z područí nepřátel.
19 Stávalo se však, že po soudcově smrti se Izraelci opět vrátili ke zlým skutkům a chovali se ještě hůře než jejich předchůdci. Znovu uctívali pohanská božstva, zatvrzele a svéhlavě se drželi zlých návyků a praktik okolních národů.
20-21 Proto se Hospodin na Izraelce opět rozhněval a prohlásil: "Protože tito lidé neustále porušují smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich předky, nevyženu už před nimi žádný z národů, které po Jozuově smrti zůstaly neporaženy.
22 Namísto toho použiji tyto národy, abych jimi zkoušel, jestli Izrael bude věrný a jestli mne bude poslouchat, jako to činili jejich předkové.
23 Proto Hospodin nechal národy, které Jozue neporazil, sídlit i nadále v té zemi.
© 2016 ERF Medien