Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Samson prozrazuje Delíle svoje tajemství

1 Jednoho dne se Samson vypravil do pelištejského města Gázy a strávil tam noc s prostitutkou.
2 Když se tamní obyvatelé doslechli, že Samson je ve městě, svolali silné muže, obklíčili celé město a postavili rovněž hlídky u městské brány, aby Samsona přepadli a zabili. Smluvili se, že brzy ráno jej chytí a zabijí.
3 Samson však zůstal u té dívky jen do půlnoci. Potom vstal, přišel k zamčené městské bráně, vytrhl ji z hradeb i s veřejemi a odnesl ji na ramenou na vrchol hory ležící naproti Chebrónu.
4 Za nějaký čas se Samson zamiloval do dívky jménem Delíla, která žila v Hroznovém údolí.
5 Jednou Delílu navštívili pelištejští vůdcové a navrhli jí: "Když se ti podaří od Samsona zjistit, v čem spočívá tajemství jeho neobyčejné síly a jak je možné jej přemoci, každý z nás ti vyplatí jedenáct set stříbrných."
6 Delíla na jejich plán přistoupila, a když k ní opět Samson přišel, zeptala se ho: "Prozraď mi, prosím, čím to je, že máš takovou sílu? Je vůbec možné, aby tě někdo spoutal a přemohl?"
7 Samson jí odpověděl: "Kdyby mě někdo spoutal sedmi syrovými koženými řemeny, které ještě nevyschly, ztratil bych veškerou svou sílu a stal se slabým, jako všichni ostatní."
8-9 Delíla ihned vše oznámila Pelištejcům a ti jí přinesli sedm syrových kožených řemenů. Když k ní opět přišel Samson a usnul, Delíla jej ve spánku svázala řemeny a dala Pelištejcům, kteří se ukryli ve vedlejším pokoji, znamení. Vykřikla: "Pozor, Samsone, jdou na tebe Pelištejci!" Samson procitl, zpřetrhal kožené řemeny, jako kdyby to byly obyčejné nitky, a tajemství jeho síly tak zůstalo i nadále skryto.
10 Delíla na něj pak ale znovu naléhala: "Děláš si ze mne jenom legraci! Obelhal jsi mě! Proč mi neřekneš pravdu, jak překonat tvoji moc?"
11 "Kdyby mne někdo spoutal novými provazy, které ještě nikdy nebyly použity," odpověděl jí znovu Samson, "zeslábl bych a byl bych jako každý obyčejný člověk."
12 Delíla tedy opět ukryla Pelištejce ve svém domě, a když k ní Samson přišel a usnul, svázala jej novými provazy. Jakmile však zvolala: "Samsone, pozor, jdou na tebe Pelištejci!" Samson se probudil a strhal ze sebe provazy lehce jako pavučinu.
13 Delíla mu opět vyčítala: "Stále mne jenom podvádíš. Řekni mi konečně pravdu, jak tě lze přemoci!" Tentokrát Samson odvětil: "Stačí, když vetkáš sedm pramenů mých vlasů na tkalcovském stavu do osnovy. Pak ztratím svou sílu a budu slabý jako kterýkoliv jiný člověk."
14 Sotva Samson usnul, vetkala Delíla jeho vlasy do osnovy, přesně tak, jak jí řekl, a navíc je zajistila kolíkem. Křikla na něj: "Samsone, přišli na tebe Pelištejci!" Když se ale Samson vzbudil, opět bez obtíží vstal a vytrhl své vlasy ze stavu tak prudce, až jej rozlámal.
15 I tentokrát Delíla naříkala: "Ty mě vůbec nemáš rád! Už třikrát jsi mne obelhal a neřekl mi, v čem spočívá tajemství tvé veliké síly!"
16-17 Potom Delíla dorážela na Samsona den za dnem tak dlouho, až to nemohl déle snést, a prozradil jí pravdu a nechal nahlédnout do svého srdce: "Od narození jsem zasvěcen Bohu a nikdo mi nesmí ostříhat vlasy. Kdyby tak kdokoliv učinil, má síla by mne opustila a já bych nebyl silnější, než kterýkoliv jiný člověk."
18 Tehdy Delíla poznala, že jí Samson řekl skutečně pravdu. A tak poslala pelištejcům vzkaz: "Přijďte ještě jednou, jsem přesvědčena, že tentokrát mi Samson nelhal." Vůdcové Pelištejců tedy opět přišli a přinesli s sebou i slíbené stříbro.
19 Delíla si pak položila Samsonovu hlavu na klín a uspala jej. Když spal, zavolala jednoho muže a ten Samsonovi ostříhal všechny vlasy. Samson začal slábnout, až ho veškerá jeho neobyčejná síla opustila.
20 Jakmile Delíla vykřikla: "Pelištejci jsou tady!" Samson procitl a pomyslel si: "Jednoduše setřesu svá pouta a dostanu se z toho jako vždycky." Nevěděl ovšem, že jej Hospodin opustil.
21 Pelištejci jej chytili, vypíchli mu obě oči a odvlekli jej do Gázy. Tam ho vsadili do vězení, spoutali pevně bronzovými řetězi a poručili mu mlít obilí.
22 Samsonovi však na oholené hlavě brzy začaly opět růst vlasy.

Samson vítězí ve smrti

23-24 Mezitím se vůdcové Pelištejců shromáždili v chrámu svého boha Dágona, aby mu přinesli oběti a oslavili své vítězství nad Samsonem. Spolu s ostatním lidem rozjařeně provolávali: "Náš bůh nám vydal do rukou našeho nepřítele Samsona, který pustošil naši zemi a pobil mnoho našich mužů."
25-26 Když jejich bujaré veselí dostoupilo vrcholu, začali všichni Pelištejci vykřikovat: "Přiveďte Samsona, ať se s ním trochu pobavíme!" Přivedli tedy Samsona z vězení a nevázaně si s ním pohrávali. Když jej postavili doprostřed chrámu mezi sloupy, které podpíraly chrámovou klenbu, požádal Samson mládence, který jej vedl za ruku: "Pusť mne prosím, ať se mohu opřít o sloup."
27 Mezitím se chrám zcela zaplnil množstvím lidí, kteří chtěli přihlížet nevázaným hrám se Samsonem. Byli zde přítomni všichni vůdcové Pelištejců, a dokonce i na střeše se tísnilo na tři tisíce lidí.
28 Uprostřed té vřavy se Samson začal modlit k Bohu: "Panovníku Hospodine, vzpomeň si opět na mne a dej mi, prosím, ještě jednou sílu, abych se mohl Pelištejcům pomstít za svoje oči!"
29 Nato se Samson postavil mezi oba prostřední sloupy, opřel se do nich rukama a zvolal:
30 "Ať zahynu spolu s Pelištejci!" Vší silou pak zatlačil do sloupů, chrám se zřítil a pohřbil všechny, kteří byli uvnitř i na střeše. Tak usmrtil Samson v okamžiku své vlastní smrti více Pelištejců než v průběhu celého svého života.
31 Později jeho bratři a celá jeho rodina vynesli Samsonovo tělo z trosek chrámu a pochovali ho v hrobce jeho otce Manóacha mezi Soreou a Eštaólem. Tak tedy zemřel Samson, který stál v čele Izraele dvacet let.
© 2016 ERF Medien