Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Nezáviď zlým lidem a nehledej s nimi přátelství;
2 přemýšlejí jen o násilnostech a vedou řeči, jak připravit trápení.
3 Moudrostí se buduje dům a rozumností se upevňuje.
4 Poznáním a znalostí se naplňují jeho pokoje útulným a drahocenným majetkem.
5 Moudrý dokáže mnohem víc než silák, a kdo je rozumný, převyšuje toho, kdo spoléhá jen na svou sílu.
6 S rozvahou se lépe vede boj a dostatek rádců přispěje k vítězství.
7 Pošetilec nedosáhne na moudrost, a když má vynést svůj úsudek, mlčí.
8 Za zákeřného a intrikáře považují toho, kdo spřádá zlo.
9 Chytračení a pletichaření je hřích, jízlivý člověk se lidem hnusí.
10 Jestliže se ukážeš jako slaboch v krizi, když o něco jde, jak se projevíš ve dnech pohody?
11 Zastaň se těch, které posílají na smrt a vysvoboď ty, které vedou na popravu.
12 Chceš se vymluvit, žes o tom nevěděl? Ten, který zkoumá lidská srdce, všechno vidí, ten, který střeží tvůj život, všechno ví a odplatí každému podle jeho činů.
13 Můj synu, jez med, je dobrý, plást medu bude lahůdkou ve tvých ústech.
14 A stejně tak prospívá moudrost tvojí duši. Budoucnost bude tvá a naděje tě nezklame.
15 Bezbožníku, nestroj úklady proti domu spravedlivého a nepustoš místo, které má pro odpočinek.
16 Zbožný klesne třeba sedmkrát, ale vždy povstane; svévolník, ten se řítí do neštěstí.
17 Neraduj se, když tvůj nepřítel klopýtne, nejásej nad jeho pádem,
18 aby Hospodin neodvrátil svůj hněv od něho proti tobě.
19 Nepobuřuj se proti bezbožným a nezáviď svévolníkům.
20 Pomysli jen, jaká budoucnost je čeká: jejich světlo zhasne.
21 Můj synu, měj úctu před Hospodinem a králem, nezaplétej se s nestálými lidmi;
22 náhle na ně přijde záhuba. dřív než pomyslíš, zahynou.
23 Také toto jsou přísloví moudrých: Je špatné, nebýt na soudu nestranný.
24 Kdo řekne o viníkovi, že je spravedlivý, toho lidé proklínají a národy mu zlořečí.
25 Ovšem těm, kteří správně rozhodnou, se dobře povede a budou mít požehnání.
26 Dobrá odpověď je jako polibek na rty.
27 Konej všechno ve správném pořadí: Nejprve obdělej pole a zajisti obživu, potom postav dům a zajisti si domov.
28 Nebuď bez důvodně svědkem proti svému bližnímu a nemluv o něm to, co není pravda.
29 Neříkej: ‘Jak on mně, tak já jemu! Odplatím mu, jak si zaslouží!’
30 Šel jsem kolem lenochova pole, kolem vinice nerozumného člověka; a co jsem viděl?
31 Všechno bylo zarostlé plevelem, všude samá kopřiva a její kamenná zeď byla pobořena.
32 Když jsem to viděl, vzal jsem si z toho ponaučení:
33 Stačí trochu pospat, trochu zdřímnout, trochu založit ruce a polehávat -
34 a chudoba přijde jako tulák, nouze se tě zmocní, jako ozbrojený muž.
© 2016 ERF Medien