Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Raději kus suchého chleba k tomu klid než dům plný masa a hádky.
2 Ničemného syna převyšuje rozvážný otrok, který nad ním panuje; s jeho bratry se rozdělí o dědictví.
3 Hospodin zkoumá lidská srdce, Jako se čistí stříbro v kelímku a zlato v peci.
4 Zlý člověk poslouchá řeči ze rtů ničemů, darebného lháře přitahuje zlomyslný jazyk.
5 Kdo se posmívá chudému, ten tupí jeho Tvůrci, trest nemine toho, kdo se raduje z jeho neštěstí.
6 Vnuci jsou ozdobou starců, synové jsou hrdí na své rodiče.
7 Hlupákovi se nelíbí moudré řeči, a ušlechtilý ještě více ušlechtilý pohrdá lží.
8 Jako kámen s tajemnou mocí je úplatek, i úspěch se za něj dá koupit.
9 Komu jde o lásku, ten nemluví o poklescích; kdo je však přetřásá, rozbíjí důvěrná přátelství.
10 Rozumnému pomůže pokárání více než sto ran hlupákovi.
11 Zlý ničema spřádá plány ke vzpouře, proto jako zlý posel na něj přijde trest.
12 Lépe je potkat medvědici zbavenou mláďat než hlupáka s jeho pošetilostí.
13 Kdo zlem za dobro oplácí, ten zlo ze svého domu nevyžene.
14 Kdo svár rozpoutá, jakoby vodní hráz protrhnul; proto se zastav dřív, než se rozpoutá bouře.
15 Ospravedlnit viníka a odsoudit nevinného, to obojí je odporné Hospodinu.
16 K čemu jsou peníze hlupákovi? Rád by koupil moudrost, ale nemá rozum!
17 Skutečný přítel miluje v každé chvíli, stává se bratrem v každém trápení.
18 Ruku podává a zaručuje se tak za bližního, kdo rozum nemá.
19 Kdo miluje sváry, ten miluje hřích, kdo staví vysoký dům, připravuje si pád.
20 Člověk s falešným srdcem nebude šťastný; věrolomný jazyk vede jen ke zkáze.
21 Kdo zplodil pošetilce, připravil si trápení; otec nerozumného nemůže mít radost.
22 Radostné srdce je lékem na bolest, zármutek působí chřadnutí těla.
23 Ničemný člověk přijímá úplatek, a tak ničí cesty práva.
24 Rozumný má za svůj cíl moudrost, hlupák bloumá od ničeho k ničemu.
25 Nerozumný syn působí svému otci trápení a hořkou bolest té, která ho porodila.
26 Je nesprávné pokutovat spravedlivého a šlechetného bít pro upřímnost.
27 Kdo ovládá svůj jazyk, je prozíravý, kdo jedná s klidem a rozvahou, je rozumný.
28 Za moudrého lze považovat i hlupáka, pokud mlčí, a za mudrce, neotevře-li pusu.
© 2016 ERF Medien