Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto nerozumná jej ničí.
2 Kdo má bázeň před Hospodinem, jedná upřímně, kdo jím pohrdá, ten se nachází na scestí.
3 Nerozumný člověk si domýšlivými řečmi chystá na sebe hůl, kdežto moudrý se svými rty chrání.
4 Prázdné jsou žlaby, kde není starost o dobytek, kde je však v péči, bývá i hojná úroda.
5 Věrný svědek mluví pravdu, zatímco křivý svědek roznáší lži.
6 Posměvač marně hledá moudrost, kdežto rozumný ji snadno nachází.
7 Od hlupáka utíkej, jak jen můžeš, od něj žádnou moudrost neuslyšíš.
8 Moudrý člověk ví, jak správně žít, nerozumný sklízí jen zklamání.
9 Přiznat chybu a hřích je hlupákovi k smíchu, kdežto dobrá vůle dojde uznání.
10 Jen člověk sám zná svoji hořkost, ale ani o radost se nelze rozdělit.
11 Dům bezbožníka přijde vniveč, zatímco stavení spravedlivých bude vzkvétat.
12 Mnohou cestu považuje člověk za správnou, atímco na jejím konci čeká smrt.
13 Někdo přikrývá bolest srdce smíchem, ale nakonec se jeho radost promění v zármutek.
14 Odpadlíci od Boha se nasytí svým životem a dobří sklidí ovoce svých činů.
15 Naivní člověk všemu uvěří, kdežto vše dobře uváží.
16 Moudrý má bázeň před Bohem a vyhýbá se zlému, kdežto hlupák se v domýšlivosti spoléhá na sebe.
17 Prchlivý člověk jedná bláznivě a prohnaný je nenáviděn.
18 Hloupost je dědictví prostoduchých, kdežto korunou prozíravých je poznání.
19 Zlí se musí sklonit před dobrými a bezbožní se pokoří u dveří spravedlivého.
20 Chudému se vyhýbá i jeho soused, zatímco bohatý má mnoho přátel.
21 Kdo pohrdá svým bližním, dopouští se hříchu, ale šťastný je ten, kdo má soucit s utlačovaným.
22 Cožpak se neřítí do neštěstí ti, kteří připravují zlo? Lásku a věrnost sklízejí ti, kdo rozsévají dobro.
23 Každá námaha a trápení přináší užitek, ale žvanění vede jenom k chudobě.
24 Moudrým se stává bohatství korunou, zatímco hlupák zůstane hlupákem.
25 Pravdivý svědek zachraňuje životy, kdežto lživý šíří zhoubu.
26 V bázni před Hospodinem nachází člověk jistotu a bezpečí a útočiště pro své syny.
27 Bázeň před Hospodinem je pramenem života, kdo z něho pije, unikne osidlům smrti.
28 Ozdobou krále je množství lidu, úbytek národa je vládcova zkáza.
29 Shovívavý překypuje rozvahou, ale ukvapený vystavuje své bláznovství.
30 Klidné a pokojné srdce slouží ke zdraví těla, kdežto žárlivost a závist je jako kostižer.
31 Kdo utlačuje nemajetného, haní jeho Stvořitele, kdo mu však prokazuje milosrdenství, ten oslavuje Boha.
32 Vlastní zlobě podlehne ten, kdo jedná podle své vůle, kdežto spravedlivý má útočiště v životě i smrti.
33 V srdci rozumného spočívá moudrost, kdežto hlupák svou potrhlost neukryje.
34 Spravedlnost povznáší národ, zatímco hřích je k jeho hanbě.
35 Moudrý vladař prokazuje přízeň těm, kdo mu rozumně slouží, kdežto na nestoudného dolehne jeho hněv.
© 2016 ERF Medien