Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Falešné váhy jsou Hospodinu odporné, kdežto správné závaží ho těší.
2 Za pýchou přichází hanba, kdežto pokorní vynikají moudrostí.
3 Umírněnost vede k bezúhonnosti, zatímco věrolomnost je cesta k záhubě.
4 V den Božího soudu nebude majetek k ničemu, ale spravedlnost zachrání před smrtí.
5 Spravedlnost vyrovnává bezúhonnému cestu, kdežto ničemu skolí vlastní podlost.
6 Upřímné vede spravedlnost k záchraně, kdežto zrádci doplatí na svoji vášeň.
7 Se smrtí bezbožného umírá i jeho naděje, nic z toho, v co doufal, se už nenaplní.
8 Spravedlivý bývá vysvobozen ze své úzkosti, svévolníku však zůstává trápení.
9 Posměvač svými ústy poškozuje bližního, kdežto spravedliví budou zachráněni svou rozvahou.
10 Město se těší z prospěchu spravedlivých a raduje se, když zhynou ničemníci.
11 Požehnání spravedlivých je k užitku celému městu, kdežto svévolníci je vedou ke zkáze.
12 Svým bližním pohrdá jen ten, kdo nemá rozum; muž rozumný mlčí.
13 Klevetník roznáší důvěrnosti, ale věrný člověk udrží tajemství.
14 Bez moudrého vedení národ upadá, jde ovšem kupředu, má-li dostatek dobrých rádců.
15 Špatně dopadne, kdo se zaručuje za druhého, v bezpečí je ten, kdo má odpor k zárukám.
16 Šlechetná žena dosáhne uznání a čest, kdežto bezcitní prahnou jen po bohatství.
17 Dobrosrdečný člověk prospívá druhým i sobě, kdežto nemilosrdný trápí sám sebe.
18 Ničemův zisk je šalebný a zdánlivý, zatímco odměna spravedlivých je jistá.
19 Vždyť spravedlnost vede k životu, kdo však rozněcuje zlo, ten jde vstříc smrti.
20 Falešní lidé jsou Hospodinu odporní, kdežto v oblibě má ty, kdo jednají bezúhonně.
21 Není pochyb, že zlí lidé neujdou trestu! Jen rod spravedlivých bude zachráněn.
22 Krásná žena bez rozumu a citu je jako zlatá spona v rypáku vepře.
23 Spravedliví usilují jen o dobro, kdežto ničemové se prosazují vztekem.
24 Někdo rozdává a stále mu přibývá, zatímco skrblík má stále méně.
25 Štědrému člověku se bude dobře dařit a kdo občerstvuje, bude sám občerstven.
26 Lidé láteří tomu, kdo spekuluje a zadržuje obilí, ale žehnají tomu, kdo je v čas nouze prodává.
27 Kdo hledá dobro, hledá Boží přízeň, kdo se pídí po zlu, toho zlo potká.
28 Padnou ti, kdo si zakládají na bohatství, kdežto spravedliví vyraší jako ratolesti.
29 Kdo rozvrací svou rodinu, sklidí vítr a hlupák bude sloužit moudrému.
30 Ovoce spravedlivého je jako strom života a kdo získává duše pro Boha, je moudrý.
31 Jestliže zde na zemi nesou odplatu i spravedliví, oč více budou postiženi hříšníci a ničemové.
© 2016 ERF Medien