Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Život bez Boha je jako život psance bez domova

1 Izraelci, nejásejte a neradujte se jako pohané. Uctíváte falešné bohy a všude, kde je to jen možné, obchodujete s prostitucí a neřestí, a na každé mezi i obilním mlatu smilníte.
2 Vaše pole vám proto nepřinesou úrodu a na vinicích se neurodí žádné plody.
3 Nezůstanete v zemi, kterou vám dal Hospodin, ale navrátíte se zpět do Egypta a do Asýrie, kde se budete živit zbytky a nečistými pokrmy.
4 Tam už pak nebudete moci Hospodinu přinášet víno a neuctíte ho ani jinými obětmi, neboť všechny budou nečisté a Bohu nepříjemné. Pro vás budou oběti podobné potravě kvílících. Také každý, kdo takové oběti bude jíst, se jimi sám poskvrní, a jelikož jí sám pro svou duši, nesmí proto předstoupit před Hospodina.
5 Co budete dělat, až přijdou Hospodinovy slavnostní a sváteční dny?
6 I kdyby se vám snad podařilo uniknout jedné zkáze, najde si vás nelítostný Egypt a Memfis vás pohřbí. Přijdete o všechen svůj majetek a všechny stopy po vaší existenci zahladí trní a bodláčí.
7 Přišel čas účtování a spravedlivé odplaty. Izrael to pozná na vlastní kůži. Velká zvrácenost, nenávist a šílenství už mezi Izraelci zakořenila tak hluboko, že považují Boží proroky za pošetilé a muže, které inspiruje svým Duchem sám Hospodin, mají za blázny.
8 Efrajmův strážce spolu s mým Bohem je prorok. Vy jste však na všech cestách na něj nastražili pasti a vaše nenávist se už rozšířila až do Hospodinova chrámu.
9 Klesli jste už tak hluboko, jako v době Gibeóňanů. Bůh však na jejich zlé činy nezapomíná a po zásluze je potrestá.
10 Když jsem mezi všemi národy nalezl Izraelce, bylo to jako kdybych nalezl hrozny na poušti. Když jsem spatřil vaše otce, jako bych uviděl první zralé plody na fíkovníku. Později mne však opustili a odešli za Baal-peórem a všichni se té nestvůře zasvětili. Brzy se podle toho, který se stal jejich ideálem, změnili a stali se stejně obludnými jako on.
11 Sláva a moc Izraelců proto odlétne jako ptáče. Stihne je neplodnost a žádná z jejich žen neotěhotní.
12 A i kdyby snad své potomky odchovali, o všechny je až do posledního připravím. Avšak v den, kdy se od Izraelců odvrátím, si i všichni živí mezi nimi budou přát, aby se raději nikdy nenarodili.
13 Efrajimovci vzkvétali stejně jako obyvatelé slavného města Týru, ležícího na úrodných pláních, k nimž obdivně vzhlížejí, ale nyní přijdou o všechny své potomky.
14 Hospodine, dej Izraelcům, co si zaslouží. Co jiného mohou dostat? Sešli na jejich lůna neplodnost a jejich prsy zbav mateřského mléka.
15 Veškeré zlo mezi Izraelci začalo v Gilgálu. Právě tam jsem je proto začal nenávidět i já. Pro jejich nepravosti je od sebe zapudím. Už nikdy je nebudu opět milovat, neboť všichni jejich vůdcové jsou nenapravitelně tvrdohlaví rebelové.
16 Efrajimovci budou nelítostně biti. Budou jako strom s uschlými kořeny, který už nenese žádné ovoce. A i kdyby snad něco zplodili, všechny jejich vytoužené potomky usmrtím.
17 Můj Bůh je všechny zavrhne. Protože ho neposlouchali, stanou se mezi národy země psanci bez domova.
© 2016 ERF Medien