Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Bůh obviňuje Izraelity z jejich hříšnosti

1 Poslouchejte Izraelci, co vám Hospodin oznamuje: "Celou vaši zemi i každého z vás viním z nevěry a nelásky, neboť všichni jste mne opustili a nikdo mne už nezná.
2 Všude se rozmohla sprostá lež a přetvářka. Vraždy, krádeže a cizoložství naplnily celou zemi a brutalita násilí roste den za dnem.
3 Díky vašim nepravostem pomalu umírá celá země a strádají všichni její obyvatelé. Zkáza zasahuje zvěř na zemi i ptáky v oblacích a nevyhýbá se ani rybám žijícím pod vodou.
4 Ať se nikdo nesnaží svalovat vinu na někoho jiného, nebo někomu domlouvat a poučovat ho! Duchovní stav národa a zcestné názory lidí jednoznačně ukazují, že největší podíl na tom máte právě vy, kněží.
5 Proto znejistím vaše kroky a nechám vás ve dne i v noci tápat. Nechám padnout vás i vaše falešné proroky. Umlčím celé vaše prolhané pokolení.
6 Můj lid kvůli vám odmítá pravé poznání, a proto zahyne. Protože pohrdáte poznáním, neodvolatelně vás zbavím vašeho kněžského úřadu. Zapomněli jste na zákony svého Boha, a já teď proto zapomenu na vaše potomky a následovníky.
7 Čím více jich je, tím více se proti mně proviňují. Zbavím je jejich postavení a váženosti a nahradím je hanbou a posměchem.
8 Bohatnou a tloustnou z obětí, které Izraelci přinášejí na odpuštění svých přestupků, a ve své nenasytné touze po majetku je dokonce k nepravostem navádějí.
9 Proto ztrestám jak lid, tak kněží. Oběma se za jejich skutky dostane spravedlivé odměny.
10 Ačkoliv budou jíst, nikdy se nenasytí. Přestože se budou dále ukájet nevěrou a neřestí, postihne je neplodnost a bude jich ubývat.
11 To všechno je postihne proto, že namísto k Hospodinu se obrátili k jiným bohům, poskvrnili se neřestí a otupili své smysly vínem a mokem.
12 Chodí se radit ke svým mrtvým dřevěným výtvorům a bezmyšlenkovitě se jejich falešnými radami nechají navádět k nepravostem a nevázaným orgiím.
13 Úplně se od svého pravého Boha odvracejí a na vrcholcích hor přinášejí oběti jiným. Uctívají je a své rituály pořádají v příjemném stínu posvátného stromu. Není proto divu, že všechny vaše dcery a snachy se oddávají nevěře a prostituci.
14 Nebudu je však za to trestat, neboť příčinou jejich hanebného jednání jsou muži - a dokonce sami kněží. Namísto konání posvátných obřadů se spolčují s lehkými ženami a zavádějí kultickou prostituci. Lidi s takto zatemněným rozumem však nečeká nic jiného než zkáza.
15 Ačkoliv Izraelův kmen sešel na scestí, vy, potomci Judovi, se na jejich nepravostech nijak nepodílejte. Nespolčujte se s těmi, kdo mě falešně uctívají v Gilgálu a Bét-ávenu. Nepřísahejte!
16 Izrael se chová jako tvrdohlavý beran, který odmítá následovat svého pastýře - Hospodina - na zelenou pastvu.
17 Nevšímej si ani Efrajimovců, neboť také oni se dali do spolku s falešnými stvůrami.
18 Oddávají se nezřízeným pitkám a bezuzdné prostituci. Zamilovali si zlo a obrnili se nepravostmi.
19 Avšak jejich falešné oběti se jim stanou léčkou a oni zaniknou, jako kdyby je odvál vítr. Budou se stydět a sevře je duch.
© 2016 ERF Medien