Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Ozeáš předpovídá tresty

1 Izrael je jako rozrůstající se vinná réva, sama pro sebe bohatě obsypaná plody. Čím více však nese plodů, tím více staví falešných oltářů. Čím větší úrodu mu země vydá, tím krásnější a mohutnější posvátné sloupy staví.
2 Jejich srdce jsou rozpolcená a úskočná. Spravedlivému trestu za své viny však neuniknou. Bůh jejich falešné oltáře a posvátné sloupy strhne a zničí.
3 Budou si říkat: "Nemáme žádného krále, protože jsme se nebáli ani samotného Hospodina. Ale i kdybychom krále měli, co by nám mohl udělat?"
4 Stále jen mluví do větru, když přísahají a záměrně nedrží své sliby. Soud nad nimi se však blíží tak rychle, jako roste plevel na čerstvě zoraném poli.
5 Obyvatelé Samaří se úzkostlivě bojí o bétávenské jalovice - své falešné bohy. Avšak všichni lidé včetně kněží, kteří tolik jásali nad jejich falešným leskem, je již brzy budou oplakávat, neboť jejich pomíjivá sláva je opustí.
6 Sochu telete - svého boha - totiž budou muset darovat jako oběť úcty Asyrskému králi, který je všechny zotročí. Efrajimovci budou nesmírně zahanbeni a celý Izrael sklidí výsměch za svou slepou důvěru falešnému bohu.
7 Samaří i jeho král zmizí jako pěna na vodě.
8 Posvátná návrší Ávenu, kde se Izraelci oddávali nepravostem, budou srovnána se zemí. Jejich falešné oltáře zpustnou a zarostou trním a bodláčím. Potom budou všichni v úzkostech volat k horám a pahorkům, aby na ně padly a přikryly jejich viny.
9 Od doby zločinu Gibeóňanů se Izraelci nepoučili a jsou stále stejní. Ani gibejská válka rozpoutaná kvůli jejich nepravostem je nepřivedla k rozumu.
10 Sám je proto nyní ztrestám. Pošlu proti nim armády jejich nepřátel, aby je za jejich nenapravitelnou troufalost a zlobu uvrhli pod svou nadvládu.
11 Efrajimovci jsou jako práci navyklá jalovice, která ráda mlátí obilí. Nyní však její pěknou šíji zapřáhnu do přetěžkého jha. Zapřáhnu Efrajimovce ať sami táhnou, Judovce donutím orat a Jákobovi potomci budou muset vláčet.
12 Zasejte spravedlnost a sklizejte milosrdenství. Rozorejte tvrdou půdu vašich srdcí, neboť je nejvyšší čas, abyste konečně začali hledat Hospodina. On sám vás pak svlaží deštěm své spravedlnosti.
13 Vy jste však zaseli nepravost, a sklidili jste proto bezpráví. Dostalo se vám ovoce vašich vlastních lží a podvodů. Spoléhali jste se na svou vlastní chytrost a sílu a na velikost své armády.
14 Ale rozbroj, který ve vašem lidu propukne, všechny jeho pevnosti a jistoty zničí tak, jako Šalman vyplenil Bét-arbél. Na živu tenkrát nezůstaly ani ženy a děti.
15 A právě tak pro vaše nepravosti dopadne i Bét-el. Jednoho rána nadobro odstraním Izraelského krále.
© 2016 ERF Medien