Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Stavitelé hradeb

1 Nejvyšší kněz Eljašíb a ostatní kněží začali s opravou Ovčí brány. Vsadili nová vrata a zasvětili je. Potom opravili úsek hradeb k bráně Stovce a dál až po bránu Chananel.
2 Vedle nich pracovala četa zedníků z Jericha a na dalším úseku Imrího syn Zakúr se svými lidmi.
3 Rybnou bránu vybudovali synové Senáovi od opracování nových trámů až po kování a vsazení do závěsů.
4 Další úsek hradeb opravoval Me-remót, syn Úrijáše z rodu Kósova. V jejich sousedství pracoval Mešulam, Berekjá-šův syn z rodu Mešézabelova, a Baanův syn Sádok.
5 Vedle nich pracovali Tekójci, ale jejich vůdci byli příliš pohodlní, a k práci se nepřidali.
6 Starou bránu opravil Jójada Paséachův a Mešulám Besódjášův. Otesali nové trá-my, spojili je kováním, vyrobili nové závěsy a závory.
7 Vedle nich stavěli Melatjá-šovci z Gibeónu, Jadón z Meronótu a několik mužů z Gibeónu a Mispy, místních obyvatel zaeufratské provincie.
8 S kameny se potýkal i Uzíel Charhajášův, majitel zlatnictví, a mastičkář Chananjáš. Dál byly hradby až po Širokou zeď vcelku zachovalé.
9 Další úsek opravoval Refajáš (syn Chúrův), starosta poloviny Jeruzaléma.
10 Jedajáš, syn Charúmafův, pracoval na zdi přímo za svým domem, na něj pak navazoval Chatúš Chašabnejášův.
11 Dál byl Malkijáš Charimův a Chašúb Pachat-moábův. Ti opravili bránu Pecnou s přilehlou zdí.
12 Šalúm Lochešův, starosta druhé půlky Jeruzaléma, zedničil i se svými dcerami.
13 Na opravě Údolní brány pracoval Chanún se svými lidmi ze Zanóachu. Zasadili nová vrata se zámky a závorami a k tomu opravili pět set metrů zdi až ke Hnojné bráně.
14 Hnojnou bránu si vzal na starost Malchijáš Rekábův, starosta bétkeremský. Vy-stavěl ji, okoval a zavěsil nová vrata.
15 Kolchozův syn Šalúm, starosta Mispy, řídil práce na Studničné bráně. Opravil ji, zastřešil, okoval a zavěsil nová vrata. Navíc opravil zdivo od vodojemu ke krá-lovské zahradě a schodiště k Davidovu paláci.
16 Na sousedním úseku pracoval Ne-chemjáš Azbúkův, starosta poloviny bétsúrského okresu, až po královský hřbitov, vodojem a rytířský palác.
17 Vedle nich pracovali levité pod dohledem Rechúma, syna Baního. Dál stavěl Chašabjáš, starosta půlky keílského obvodu, na své části hradeb,
18 a za ním jeho příbuzní pod vedením Bavaje Chenadadova, správce druhé půlky obvodu.
19 Další pracovní četu vedl Jéšuův syn Ezer, starosta druhé části Mispy. Ti stavěli naproti vchodu do zbrojnice, kde se zeď lomí.
20 Vedle nich se činil Barúk Zabajův od nároží až po vchod do domu nejvyššího kněze Eljašíba.
21 Zeď podél Eljašíbova domu stavěl Meremót Úrijášův z rodu Kósova.
22-23 Dál pracovali kněží Binjamin, Chašúb a Azarjáš Maasejášův z rodu Ananejá-šova, každý na úseku přiléhajícím k jeho pozemku.
24 Binúj Chenadadův stavěl od Azarjášova domu až k dalšímu rohu;
25 tam na něho navazoval Pálal Úzajův až po horní věž královského hradu podél vězeňského nádvoří, za ním pak Pedajáš Pareóšův.
26 Chrámoví sluhové z Ófelu opravili zeď až po východní Vodní bránu a předsunutou věž.
27 Tekójci pracovali na úseku od Hradní věže až po Ófel
28 a dál za Koň-skou bránou kněží, každý proti svému obydlí.
29 Imerův syn Sádok opravil hradbu, pod kterou bydlel, a vedle něj Šemajáš Šekanjášův, vrátný od Východní brány.
30 Následovali Chananjáš Šelemjášův, Chanún Salafův a Mešulám Berekjášův proti svému domku.
31 Malkijáš, jeden ze zlatníků, stavěl až po dům chrámových sluhů a tržnici naproti Strážné bráně a dál až po nárožní baštu.
32 Odtud dál až po Ovčí bránu přiložili ruce k dílu zlatníci a kupci.
© 2016 ERF Medien