Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Lid se připojuje ke smlouvě

1-8 Podepsán Nehemjáš, místodržitel, dále kněží Sidkijáš, Serajáš, Azarjáš, Jirmejáš, Pašchúr, Amarjáš, Malkijáš, Chatúš, Šebanjáš, Malúk, Charim, Meremót, Óbadjáš, Daniel, Gintón, Barúk, Mešulam, Abijáš, Mijamín, Maazjáš, Bilgaj, Šemajáš.
9-13 Za levity podepsali: Jéšua Azanjášův, Binúj Chénadadův, Kadmíel, Šebanjáš, Hódijáš, Kelíta, Pelajáš, Chanan, Míka, Rechób, Chašabjáš, Zakúr, Šerebjáš, Šebanjáš, Hódijáš, Baní, Benínu.
14-27 Za ostatní lid: Pareóš, Pachatmoáb, Élam, Zatú, Baní, Buní, Azgád, Bebaj, Adonijáš, Bigvaj, Adín, Ater, Chizkijáš, Azúr, Hódijáš, Chašum, Besaj, Charíf, Anatót, Nébaj, Magpíaš, Mešulam, Chezír, Mešézabel, Sádok, Jadúa, Pelatjáš, Chanan, Anajáš, Hóšea, Chananjáš, Chašúb, Lócheš, Pilcha, Šobek, Rechúm, Chašabna, Maasejáš, Achijáš, Chanan, Anan, Malúk, Charim, Baana.
28 Tito všichni podepsali jménem celého národa, za prostý lid, za kněží, levity, vrátné, zpěváky, chrámové služebníky a za všechny muže i ženy, syny a dcery, pokud byli dost staří, aby chápali, o co jde, a kteří se oddělili od pohanů té země ke službě Bohu.
29 Všichni přicházeli za svými představiteli a přísahali, že se budou podřizovat Božím zákonům, jak je vydal jeho služebník Mojžíš.
30 Dále se každý zavázal neprovdávat své dcery za nežidovské muže a synům nevybírat nežidovské manželky.
31 Také jsme slíbili, že nebudeme od pohanských venkovanů kupovat obilí ani jiné plodiny, které by přinesli na trh v den odpočinku nebo ve svátek. Každé sedmé léto necháme pole ležet ladem a odpustíme všechny dluhy svým židovským spoluobčanům.
32 Zavázali jsme se odvádět pravidelně chrámovou daň, aby bylo dostatek prostředků na chrámový provoz.
33 Bylo potřeba zajistit obětní chleby, obilí a maso na sobotní zápalné oběti a na oběti při měsíčním novu, na výroční svátky a mnoho dalších věcí pro chrámovou službu a očištění Izraele.
34 Potom jsme rozlosovali pořadí, v jakém budou rodiny kněží, levitů a městského představenstva dodávat dříví pro zápalné oběti, jak je vyžaduje Mojžíšův zákon.
35 Také první úrodu z pole i ze sadu jsme se zavázali obětovat Bohu.
36 Chrámu bude podle zákona náležet i každý prvorozený syn a každé prvorozené dobytče.
37 Kněžím budeme odvádět první semleté obilí, první ovoce, víno a olivový olej, a lévitům odvedeme desetinu všech výnosů.
38 Při vybírání desátků ve všech městech bude přítomen kněz Áronova rodu a desetinu všeho, co se shromáždí, odvede k uskladnění do chrámových komor.
39 Tam se budou podle zákona shromažďovat od izraelců i levitů zásoby obilí, vína a oleje pro kněze, vrátné a zpěváky, kteří konají službu ve chrámě. Tak jsme se společně dohodli, aby chrám netrpěl nedostatkem.
© 2016 ERF Medien