Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Bůh ukazuje na možnou nápavu

1 Ach běda," naříká Micheáš, jsem jako zoufalec, který se snaží ukojit hlad, když na sklizených keřích a stromech už nezůstal ani jediný hrozen či fík.
2 Vždyť v zemi již není nikdo zbožný a spravedlivý. Všichni lidé jsou jako lstivé a krvelačné šelmy a podvádějí dokonce i vlastní příbuzné.
3 V páchání zla jsou nadmíru vynalézaví. Ti, kdo mají moc nebo vedou či soudí, jsou úplatní a rozhodují, jak sami chtějí. Společně strojí své intriky a plány
4 a i ti nejlepší z nich jsou jako trní a bodláčí. Ale již přichází den, který předpověděli proroci. Den, kdy se objeví Hospodin, a zavládne zmatek.
5 Nevěřte ani svým nejbližším přátelům a dávejte si dobrý pozor na to, co říkáte před vlastní ženou.
6 Vždyť synové klidně ponižují své otce, dcery se bouří proti svým matkám a snachy proti svým tchyním. Každý má nepřátele ve své vlastní rodině.
7 Já však navzdory tomu s nadějí vzhlížím k Hospodinu a čekám na svého Spasitele. Já vím, že můj Bůh mne slyší.
8 Zbytečně se, nepřátelé, radujete nad naším osudem. Nyní jsme na kolenou, ale jednoho dne opět povstaneme. Dnes se nad námi stáhla mračna, ale naše naděje září v Hospodinu.
9 Provinili jsme se proti němu a poneseme důsledky jeho rozhořčení, ale jednou se za nás opět postaví a navrátí nám naši důstojnost. Vyvede nás z temnoty ponížení a dá nám poznat svoji spravedlnost.
10 Spatří to všichni naši nepřátelé a budou to oni, kdo zakusí zahanbení. Právě ti, kteří se s výsměchem ptali: "Tak kdy už vás konečně ten váš Hospodin vysvobodí?" Před našimi zraky padnou do prachu a budou rozneseni jako bláto na ulicích.
11 Tehdy Izraelci opět vystaví hradby Jeruzaléma a rozšíří hranice svého území.
12 Navrátí se všichni zajatci z Asýrie, Egypta a také od řeky Eufrat a ze všech končin od moře k horám.
13 Avšak okolní země zpustnou kvůli provinění jejich obyvatel.
14 Hospodine, veď svůj dávno vyvolený lid jako pastýř své stádo v lesích a na pastvinách. Dopřej jim pastvu v Bášanu a Gileádu, jako kdysi za starých časů.
15 Vždyť ty sám jsi zaslíbil, že uděláš pro svůj lid divy, jako tenkrát, když jsi ho vyváděl z Egypta.
16 Obyvatelé všech národů, kteří to spatří, s hanbou zjistí jak jsou bezmocní a v úděsu si zakryjí ústa i uši, jako hluchoněmí.
17 Strachy se budou plazit v prachu jako hadi, vylezou ze svých skrýší a všichni se před tebou, Hospodine, pokoří.
18 Vždyť kdo jiný je jako ty, Bože? Kdo by svému lidu odpustil vinu a přestoupení? Ty nechováš své rozhořčení na věky, ale s potěšením prokazuješ své milosrdenství.
19 Opět se nad námi slituješ rozdrtíš naše provinění a pohřbíš je do hlubin oceánů.
20 S láskou a věrně pak naplníš všechno, cos kdysi přísahal praotcům Izraele.
© 2016 ERF Medien