Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Jeremjáš umdlévá pod tíhou zármutku

1 Kéž bych nalezl v poušti oázu a mohl se do ní uchýlit. Odejít pryč od národa zrádců a nevěrných."
2 "Ano," potvrdil má slova Hospodin, "ohýbají svůj jazyk jako luk a vypouštějí z úst šípy lží. Už dávno v jejich zemi nevládne pravda. Dopouštějí se jedné špatnosti za druhou a mne, svého Hospodina, vůbec neberou na vědomí.
3-4 Avšak dejte si, Izraelci, pozor jeden na druhého. Nedůvěřujte ani svým bratrům, neboť každý z nich je podvodník. Všichni přátelé se navzájem jen pomlouvají a podvádějí. Jejich ústa si už na neustálé lhaní tak zvykla, že nic jiného než klam ani neznají. Avšak svými nepravostmi ničí především sami sebe."
5 "Je to tak, Jeremjáši," řekl mi Hospodin. "Žiješ uprostřed podvodníků, kteří klamou sami sebe a odmítají mi vyhradit místo, které mi náleží."
6 Proto praví Hospodin: "Naložím s nimi, jak si zaslouží. Podrobím je očistné zkoušce, aby se ukázalo, zda jim lze ještě pomoci.
7 Jejich jazyk je jako smrtící šíp, který zná jen klam. Když hovoří jeden k druhému, z úst jim vycházejí slova jako med. Naoko jednají přívětivě, ale jejich skutečné úmysly a pohnutky jsou podlé.
8 Copak bych jako Hospodin proti tomu neměl zasáhnout? Nezaslouží si snad takový národ můj trest?"
9 "Když si představím, co můj národ čeká," píše Jeremjáš, "už nyní naříkám nad opuštěnými horskými úbočími a pastvinami, které lehly popelem a jsou pusté. Bučení dobytka utichne a zmizí rovněž všichni ptáci a veškerá zvířata."
10 "Jeruzalém," pokračoval Hospodin, "se promění v hromadu sutin, v nichž naleznou domov jen šakalové. Stejný osud pak potká také všechna ostatní judská města. Zůstane jen zpustošený a neobydlený kraj."
11 Nato jsem se Hospodina otázal: "Kdo z lidí má dostatek moudrosti, aby to všechno dokázal pochopit? Koho jsi poučil natolik, že to dokáže vysvětlit ostatním? Proč má být celá země vypleněna a proměněna v pustinu, do které nikdo raději ani nevkročí?"
12 Hospodin odvětil: "Stane se to, protože moji lidé nerespektovali nařízení, která jsem jim sám dal.
13 Namísto toho poslouchali svá zatvrzelá srdce a po vzoru svých předků uctívali falešné bohy.
14 Proto ti jako jejich Hospodin, Bůh Izraelců, oznamuji, že nechám svůj národ ochutnat hořkost jejich nepravostí a vypít jed jejich vlastních vin.
15 Rozptýlím je mezi cizí národy, o kterých nikdo z nich ani z jejich předků nikdy neslyšel, a budu je trestat armádami nepřátel, dokud s nimi úplně nezúčtuji."
16 Další Hospodinova slova byla opět adresována Izraelcům: "Tak už se konečně zamyslete a pošlete pro ty nejlepší zpěvačky smutečních písní.
17 Ať bez váhání přijdou a naříkají nad vámi tak dlouho, dokud vám z pod víček nevytrysknou proudy slz.
18 Ať se z Jeruzaléma ozývá: To je náš konec! Utrpěli jsme nesmírnou potupu! Naše příbytky budou v troskách a nám nezbude než opustit svou vlastní zemi."
19 "Slyšte, ženy," zvěstoval jsem dále Hospodinovo poselství, "naslouchejte Božím slovům a učte své dcery naříkat. Jedna druhou učte zpívat žalozpěvy.
20 Vždyť okny se k nám vloupala smrt a pronikla až do našich pevností. Vyhladila děti v ulicích i mladíky na náměstích."
21 Dále mne Hospodin vyzval, abych lidem oznámil: "Lidské mrtvoly budou roztroušeny po zemi jako hnůj. Jako snopy obilí za žencem, které nikdo nesesbírá."
22 Hospodin řekl: "Ať se moudrý nepyšní svou moudrostí a silák nevychvaluje svou sílu. Ani boháč ať se nechvástá svým bohatstvím.
23 Chce-li se někdo něčím honosit, ať se chlubí tím, že mne zná a chápe skutečnost, že já jsem Hospodin a že se všemi obyvateli země jednám laskavě, čestně a spravedlivě. Neboť jedině v tom jako Bůh nalézám potěšení."
24 Vzápětí však Hospodin pokračoval: "Blíží se doba, kdy potrestám všechny, pro které se stala obřízka pouhým tělesným obřadem.
25 Zasáhnu rovněž Egypt, Judejce, Edómce, Amónce, Moábce a také všechny, kdo si vyholují skráně a obývají vzdálená území v poušti. Vždyť žádný z těchto národů význam obřízky nezná a dokonce ani sami Izraelci nepochopili, že obřízka je především záležitostí proměny lidského srdce!"
© 2016 ERF Medien