Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Hospodin naposled varuje Jeruzalém

1 "Prchněte do bezpečí, Benjamínovci! Nezdržujte se déle ve zdech Jeruzaléma. Zburcujte obyvatele Tekóje. Zapalte signální ohně nad Bét-keremem, neboť od severu se blíží strašlivá pohroma a zkáza.
2 Zničím Jeruzalém, jakkoliv je obdivuhodný a krásný.
3 Jako pastýři se svými stády, tak obsadí cizí armády Jeruzalém. Jako ovce spasou vše, na co přijdou, tak jejich vojáci nic neušetří.
4 Já sám jsem je k boji proti vašemu městu podnítil! Řekl jsem jim: Povstaňte a v poledne vyjděte do boje, zaútočíme proti Jeruzalému!
5 A běda! Slunce ještě nestačilo zapadnout a dosud vrhá dlouhé stíny, a nepřátelé jsou již na dosah. Připravují se, že v noci vyrazí do útoku a rozboří jeho paláce.
6 Byl jsem to já, Hospodin, kdo jim poradil, aby porazili stromy a vybudovali z nich podél hradeb lešení. Jeruzalém si svůj trest plně zaslouží, neboť je naplněn špatností a zlobou.
7 Neustále je chrlí jako gejzír. Dnem i nocí jsem nucen pohlížet na zhoubné násilí a zločinnost, které v něm vzkvétají.
8 Proto uposlechněte mé varování, obyvatelé Jeruzaléma. Jinak se od vás nadobro odvrátím a vaši zemi nechám proměnit v pustinu, v níž nelze žít."
9 "Přísahám," řekl mi Hospodin, "že vojska nepřátel budou zbytek Izraelců plenit tak dlouho, dokud všechny, kdo páchají zlo, nevyhladí. Najdou si je stejně pečlivě, jako vinař, který po sklizni paběrkuje na vinici."
10 Nato jsem si Hospodinu postěžoval: "Ale ke komu mám promlouvat? Koho mám varovat? Kdo z nich mi bude naslouchat? Jejich uši zůstávají mému slovu zavřené a nikdo z nich mi nevěnuje pozornost. Má varování je urážejí a obtěžují a jsou jim nepříjemná.
11 Tvým varovným poselstvím jsem však tak naplněn, že je v sobě už nedokážu déle udržet." Nato mi Hospodin odpověděl: "Vyjdi tedy do ulic a zvěstuj je dětem a mladým lidem, kteří se k tobě seběhnou. Tvá slova ať zasáhnou i jejich otce a matky a také generaci, kterou již tíží vyšší věk.
12 Až přijde čas, kdy je začnu kárat, jejich domy se stanou příbytky jiných a také jejich pole i rodiny padnou do rukou nepřátel.
13 Chamtivost totiž zachvátila naprosto všechny a podvodům se nevyhýbají dokonce ani proroci a kněží.
14 Ti zlehčují zkaženost mých lidí, jako kdyby o nic nešlo, a chlácholí je lacinými slovy o mojí přízni, přestože jsem nad nimi již vyřkl svůj soud.
15 A že by se snad styděli za své odporné jednání? Kdepak, ti pocit studu vůbec neznají. Vždyť oni se neumějí ani začervenat! Proto je jako jejich Panovník potrestám a srazím k zemi. Nechám je padnout stejně jako všechny ostatní, kteří to zkoušeli na vlastní pěst.
16 Já, sám Hospodin, jsem vás varoval: Stojíte na rozcestí. Proto zbystřete svůj zrak, ptejte se a pátrejte po staré dobré stezce. Vydejte se po ní a naleznete skutečný pokoj. Vy jste však odpověděli: Nikoliv, nepůjdeme po ní.
17 Určil jsem vám proroky jako strážce a vyzval vás, abyste věnovali pozornost jejich varování. Vaše odpověď však zněla: Nemáme zájem cokoliv poslouchat.
18 Proto nyní, národy celé země, slyšte, co Izraelce čeká:
19 Přivedu na tento národ pohromu. Nechám je sklidit ovoce jejich vlastních intrik a úskoků, neboť neposlouchali má varování a odmítli řídit se mým zákonem.
20 Zbytečně svou poslušnost nahrazují vůní kadidla z Šeby a vonným kořením z dalekých zemí. Oběti, které mi v plamenech přinášejí, mne nijak netěší a nemohu je přijmout.
21 Proto já sám, jejich Hospodin, postavím před svůj lid překážky. Rodiče i jejich děti na ně narazí. Přátelé a známí zahynou společně.
22 Jen pohleďte, obrovská armáda národů z dalekého severu se již dala do pohybu a přichází.
23 Její bojovníci vyzbrojení luky a oštěpy jsou nesmírně krutí a neznají slitování. Dusot jejich koní zní jako rozbouřené moře. Přitáhnou seřazeni jako jeden muž a zaútočí na vás."
24 "Sotva jsem o blížící se armádě Izraelcům pověděl," píše Jeremjáš, "strach nás úplně ochromil a zmocnila se nás mučivá úzkost. Zachvátila nás jako bolest, jakou prožívá žena, když rodí.
25 Varoval jsem je: Nevycházejte z hrazených měst, ani se nezdržujte na cestách. Vždyť nepřátelé jsou ozbrojeni a nebezpečí hrozí na každém kroku!
26 Raději si oblecte smuteční šaty a na znamení zármutku se posypte popelem. Truchlete a naříkejte jako nad smrtí jediného syna, neboť dříve než se nadějeme, nás ničivou silou napadne nepřítel."
27 Nato mi Hospodin sdělil: "Dal jsem ti za úkol prověřit ušlechtilost mého národa. Proto si dobře všímej jejich jednání.
28 Všichni jsou to zatvrzelí rebelové, kteří neznají nic víc než pomluvy. Všichni jsou tvrdí a chladní, jako kdyby byli z kovu. Neznají nic jiného než špatnost a podlost.
29 Měchy očistné výhně již dmýchají ze všech sil a ohniště, v němž se jejich srdce mají přetavit, je rozpálené do běla; Ovšem ani žár ohně nic nezmůže. Všechno je marné. Jsou natolik zlí, že již není co očistit.
30 Ani já, Hospodin, nemohu udělat nic víc, než je zavrhnout jako bezcennou strusku."
© 2016 ERF Medien